ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ފެރީ ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ

advertisement

އައްޑުއަތޮޅުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު އެސްޓީއެލްއިން ބާއްވަމުން އައިސްފައިވާ ދަތުރުތައް އެޕްރީލް 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދު ކަނޑާލާފައިވާތީ ހުޅުމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި  އައްޑުއަތޮޅު މޮނިޓަރިންގއަށް ގެނެސްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި  ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދޫއާއި ދެމެދ  ފެރީ ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް  އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު ބާއްވަމުން އައިސްފައިވާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާތީ އައްޑޫގެ ވަކިން އޮންނަ ހުޅުމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން  ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދާތީ  ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ގުޅިފައިވާ ރައްތަކަށް ފެރީ ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ  އައްޑޫ އީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު ނިޒާރެވެ. މިދަތުރުތައް މިގޮތައް ހަމަޖެއްސިއަސް  ދަތުރު ކުރެވޭނީ ޒަރޫރީ ހާލަތުގައި އެސްއެސްޑީން ހުއްދަ ލިބިގެން ކަން އައްޑޫ އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަފްތާއަކު ދެދުވަހުހުޅުމީދޫއާއި ފޭދޫއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ނިންމި ކަމުގައި ވިޔަސް މިދަތުރުތައް ފެށޭނެ ދުވަހެއް އެސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި އެސްޓީއެލް ހުޅުމީދޫ އޮފީހުންވެސް މިދަތުރުތައް ފަށާނެ ދުވަހެއް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް 19- ހިތަދޫން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 4 މީހުން

ހިތަދުން މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނާއެކު ހިތަދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސް އަދަދު 127 އަށް އަރައިފިއެވެ. އައްޑޫ ...

ލިންކު ލޯޑްގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ލިންކް ރޯޑުން ހިތަދޫގައި ހުންނަ ...

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ މޭޔަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ޤާބިލް މީހުން އިންތިޚާބް ކޮށްގެން – އެލްޖީއޭ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އަންނަ ބޮޑުބަދަލު ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ މޭޔަރާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ރައީސުން އިންތިޙާބް ކުރުމުގައި ޤާބިލް ...