advertisement

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން އައްޑޫސިޓީގައި  އަޅާފައިވާ ފިވަޅުތަކާއި   ހިލާފުވެގެން އައްޑޫ ސިޓީން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު  ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ޕޮލިސްއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ރޭ  އައްޑޫސިޓީގެ  އީއޯސީގައި ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތުއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ލޫތު ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޗްޕީއޭއިން އައްޑޫސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ  ހިލާފުވެގެން  249 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި ޚިލާފްވެގެން އައްޑޫސިޓީން ޖުރުމަނާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

# އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ނުދިއުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށްދިޔަ 16 މީހުން

# ކަރަންޓީނާ ޚިލާފްވެގެން 11 މީހުން

# އެކަހެރިވުމަށް އެންގި އެންގުމާ ޚިލާފްވެގެން 1 މީހުން

# މާސްކް ނައަޅައި ދުއްވި 98 މީހުން

# ކާފިއުވަގުތުގައި ހުއްދަނެތި ބޭރުގައި އުޅުނު 109 މީހުން

# ކެފޭއާއި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފްވެގެން 2 ތަނެއް

# އަދި މީގެ އިތުރަށް ގައިޑްލައިނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި ޚިލާފްވެގެން 13 ފަރާތެއް

ބައެއް ފަރާތްތައް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ހިލާފުވި ނަމަވެސް އާއްމުކޮށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން  އެ ގަވާއިދުތަކަށް  އިހުތިރާމްކޮށް  އަމަލުކުރަމުންދާކަން ވެސް  ރޭ ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި  ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތުވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ – ރައީސް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ ކަމަށާއި އެބޭފުޅުންނަށް އެވާހަކަ ދެއްކޭނަމަ ރާއްޖަށް ދިމާވި ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު – ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެސްޖީ ފައިނަލަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ  ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްޖީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ސެމީ ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ އިންޑިއާއިން ދެނީ

އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭ ކްރެޑިޓު ލައިންގެ ތެރެއިން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އައްޑޫގެ ...