އައްޑޫސިޓީ: ކޮވިޑްގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފްވެގެން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖުރުމަނާކޮށްފި

advertisement

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން އައްޑޫސިޓީގައި  އަޅާފައިވާ ފިވަޅުތަކާއި   ހިލާފުވެގެން އައްޑޫ ސިޓީން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު  ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ޕޮލިސްއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ރޭ  އައްޑޫސިޓީގެ  އީއޯސީގައި ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތުއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ލޫތު ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޗްޕީއޭއިން އައްޑޫސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ  ހިލާފުވެގެން  249 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި ޚިލާފްވެގެން އައްޑޫސިޓީން ޖުރުމަނާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

# އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ނުދިއުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށްދިޔަ 16 މީހުން

# ކަރަންޓީނާ ޚިލާފްވެގެން 11 މީހުން

# އެކަހެރިވުމަށް އެންގި އެންގުމާ ޚިލާފްވެގެން 1 މީހުން

# މާސްކް ނައަޅައި ދުއްވި 98 މީހުން

# ކާފިއުވަގުތުގައި ހުއްދަނެތި ބޭރުގައި އުޅުނު 109 މީހުން

# ކެފޭއާއި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފްވެގެން 2 ތަނެއް

# އަދި މީގެ އިތުރަށް ގައިޑްލައިނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި ޚިލާފްވެގެން 13 ފަރާތެއް

ބައެއް ފަރާތްތައް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ހިލާފުވި ނަމަވެސް އާއްމުކޮށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން  އެ ގަވާއިދުތަކަށް  އިހުތިރާމްކޮށް  އަމަލުކުރަމުންދާކަން ވެސް  ރޭ ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި  ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތުވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފެން ޖަހަން އުޅުމުގެތެރޭގައި ވެއްޓި އަނިޔާވި ފުވައްމުލަކު ޒުވާނާ މާލެ ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އިއްޔެ ފެން ޖަހަމުން ދިޔަ ބައެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާން އުޅެނިކޮށް ސައިކަލުން ވެއްޓި އަނިޔާވި ޒުވާން ...

ސީދާ ތިންސެޓުން މީދޫޓީމް ބަލިކޮށް ފޭދޫ ފާހި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މިއަދު ހަވީރު މަރަދޫ ފޭދޫގައި ކުޅެވުނު އައިވީ މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ...

ވޮލީ ކުޅެން ހުއްޓާ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

އދ. އަތޮޅުގެ ޒޯނު މުބާރާތުގެ މެޗުގައި އދ. ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ގުޅުމާއި ދަނގެތި އަންވާރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރި ...