ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : މަންތަރަ އާއި ހަބޭސްގެ ކުރިމަތިލުމުން ހަބޭސް ކުރި ހޯދައިފި

ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވާދަވެރި ދެޓީމްގެ ގޮތުގައި ބެލޭވޭ އެފްސީ މަންތަރަ އާއި  ހަބޭސްގެ ކުރިމަތިލުމުން ހަބޭސް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ މީދޫގައި  މިހާރު ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު މި މެޗް ހަބޭސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް 0-0 ން އެއްވަރުވެގެން ނިމުނު ކަމުގައިވިޔަސް ދެވަނަ ހާފްގެ 9 ވަނަ މިނިޓްގައި ހަބޭސްއިން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ލީޑު ހޯދިއެވެ. ހަބޭސްއިން ކާމިޔާބުކުރި މިލަނޑު އެޓީމަކަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަހުމަދު ޒަޔަން ރިޔާޒެވެ.  ހަބޭސްއިން ކާމިޔާބުކުރި މިލަނޑު އެޓީމުގެ ޒަޔަން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މަންތަރައިގެ ކީޕަރަށް ފައުލްކޮށްގެންކަމަށްބުނެ މަންތަރަ ކުޅުންތެރީން ވަރަށް ބޮޑަށް މިލަނޑު ޖެހުމާއެކު ރެފްރީންނާއި މައްސަލަ ޖެއްސިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރެފްރީން ނިންމީ އެއީ ރަގަޅު ލަނޑެއްކަމަށެވެ.

ހަބޭސް އިން ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ހޯދުމުން މަންތަރަ ކުޅުންތެރީންވެސް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ހަބޭސްގެ ގޯލަށް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަންތަރައިގެ ކުޅުންތެރީން ފޮނުވާލި ގިނަ ބޯޅަތައް ހަބޭސްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވެއެވެ.  އަދި މީގެ އިތުރަށް ހަބޭސްގެ ކުޅުންތެރީންވެސް އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ލީޑު ފުޅާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހަބޭސްގެ ކުޅުންތެރީން މަންތަރައިގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް މަންތަރައިގެ ގޯލް ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ބޮޑީ ވަނީ ކުޅަދާނަކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މިމެޗުން ހަބޭސް މޮޅުވުމުން ދެމެޗު ކުޅެގެން އެޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ 4 ޕޮއިންޓެވެ.

މިމެޗުން ދެރަވި މަންތަރައަށް ދެމެޗު ކުޅެގެން ލިބިފައިވަނީ 1 ޕޮއިންޓެވެ.

ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކުޅިބަލަން ދަނޑަށް ހާޒިރުވި މިމެޗަކީ މިމުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ކުޅެވުނު އެންމެ ފޯރިގަދަ ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ އެއްމެޗެވެ. މިމެޗްގައި ރެފްރީންގެ ބައެއް ނިންމުންތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ޝަކުވާ ކުރި ހަބޭސްގެ ދެކުޅުންތެރިއަކަށް ރެފްރީ ވަނީ ބްލޫކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ. މިގޮތައް ދަނޑުން ފޮނުވާލެވޭ ކުޅުންތެރީންގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭއިރު ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލެވޭ ކުޅުންތެރީންނަށް 2 މިނިޓްފަހުން އަލުން ކުޅުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެއެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް  ހަބޭސްގެ ލިރު ހޮވިފައިވާއިރު ޓްރޮފީއާއި ސެޓްފިކެޓް އަދި މަންނަގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިނާމު ލިރުއާއި ހަވާލްކޮށްދެއްވީ އަޒުމީނާއެވެ.

ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް ދިހަހާސްރުފިޔާ ރަނައަޕްޓީމަކަށް ފަސްހާސްރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  4 ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

މިމުބާރާތާ ބެހޭގޮތުން ގައުމު އެފްސީގެ އައްޕޯ ބުނީ މިމުބާރާތުގެ މަގުސަދަކީ ފުޓްބޯޅައަށް އޮންނަ ލޯބި ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުކޮށް އެފުރުސަތު ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅައަށް ޒުވާނުން އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުންކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

“މިމުބާރާތުގެ ސަބަބުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަކަށް  ކުޅެމުންދާ ކުދިންގެ ފިޓްނަސް ރަގަޅުވެ އިތުރު މުބާރާތެއްގައި  ކުޅުމަށް ފުރުސަތު އެކުދީންނަށް ލިބިގެންދާނެ . އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ މަޤުސަދު ހާސިލުވާނެ.” އައްޕޯ ބުންޏެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ 2020: ޕެޓްރިކް ޝިކްގެ ދެ ލަނޑުން ޗެކްރިޕަބްލިކް މޮޅުވެއްޖެ

ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ  ޗެކް ރިޕަބްލިކް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޗެކްރިޕަބްލިކް މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ސްކޮޓްލެންޑާއި ...

މިނިވަންކަޕް 2018 : އެއްވެސްމެޗަކުން ބަލިނުވެ ތައްލިހި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ސ. ހުޅުދޫގައި ބާއްވާ  އަގުބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ތައްލިހި އުފުލާލައިފި ...

ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް މާދަމާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

މިއަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް މާދަމާ ކުޅުދުއްފުށީ ...