މާލޭގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާވެސް 14 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާ ވެސް 14 ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ.

މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑަކަށް ދިއުމާއެކު، މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ފުރަބަންދު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ރޭ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރުނު އެންގުމެއްގައެއެވެ. އެ އެންގުމުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މާލޭގައި (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުމާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާކުރުމަށް އެންގި އެންގުމުގެ މުއްދަތު، 28 މެއިގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

” މި އެންގުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން
އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްވެސް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގަމެވެ”. އެ އެންގުމުގައި ވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއިންތިޚާބް އަޅުގަޑުމެން ކާމިޔާބުކުރާނީ އެކުއެކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ރަންރީދޫން ޖަރީކުރަމުން – ޝޫޒާ

ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ  ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް  ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ހަރުފަތްތަކެއް ބިނާކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ...

މި 5 އަހަރު ޖެހުނީ އެހެން ބަޔަކު ހޭވި ހަޑި ސާފުކުރަން: ފައްޔާޒް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތަކީ އެހެންބަޔަކު ހާވާފައިހުރި ހަޑި ސާފުކޮށް ރާއްޖެ ...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާދޫ ފެނަކަ އޮފީހާއި ފަރެސްމާތޮޑާ އައު މަރުކަޒީ އިންޖީނުގެ ހުޅުއްވާދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ގދ. ވާދޫ ފެނަކަ އޮފީހާއި ފަރެސްމާތޮޑާ އައު މަރުކަޒީ އިންޖީނުގެ ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. ...