ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދެމުން ގެންދިޔަ އިރުޝާދުތަކަށް އާއްމުން ބޯ ނުލަބާކަން ހާމަވެއްޖެ- ޑރ. އަފްޒަލް

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދެމުން ގެންދިޔަ އިރުޝާދުތަކަށް އާއްމުން ބޯ ނުލަބާކަން މާލެން ބަލިޖެހުނު އަންހެން މީހާގެ ޓްރޭސިން ހަދަން ފެށުމުން ފާހަގަވެއްޖެކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

އެންއޯސީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ފެށުނީއްސުރެ ދެމުންގެންދިޔަ އިރުޝާދުތަކާއި ގައިދުރުކަމަށް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ދެމުންގެންދިޔަ އިރުޝާދުތައް އާއްމުން އަހާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

” މިކަމުން އަޅުގަޑުމެންނަށް ވަރަށްބޮޑެތި ފިލާވަޅުތަކެއް ދަސްވެއްޖެ ، ޚާއްސަކޮށް ފާހަގަކޮށްލަންބޭނުންވަނީ ފަށްފަށުން އާއްމުންނަށް މިދޭ އިރުޝާދުތަކަށް އާއްމުން ބޯނުލަބާކަން ، އަޅުގަޑުމެން އެހާވަރަށް މިކިޔަމުން ގެންދަނީ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެގެން ނޫޅޭށޭ ، ގައިދުރުކަން އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާށޭ ، އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކަކީ އެއާއި މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރުތަކެއް ، ކޭސް އެއްފެނުނީމާ އަޅުގަޑުމެން ހީކުރި ވަރަށްވުރެވެސް މާ އަދަދު ގިނަކޮށް ކޮންޓެކްޓްތައް ފެނިގެން ގޮސްފައިމިވަނީ  ، އާއްމުންގެ ތެރޭގައި އެހާވަރަށް އެއްވުންތަކާއި ބުރުޖަހަން ދިއުމާއި ދަތުރުތަކަށް ދިއުމާއި ކޮންމެހެން ކުރަންނުޖެހޭ ޝޮޕިން ޓްރިޕްސްތައް ނުބާއްވާށޭ ބުނުމުން އެކަންތައް ބޭއްވުމުގެ ނަތީޖާ މިފެނިގެންދިޔައީ. މިދުވަސްވަރު އަޅުގަޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ ކޮންމެހެން ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ފިހާރައަކަށްވެސް ނުދިއުމަށް ، މިހާރު މިއޮތީ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަކަށް ގެންގޮސްފައި ، ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު ފިލިކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ވަރަށްބޮޑަށް އެބެޖެހޭ ބަދަލުކުރަން ، އެހެނޫނީ އަޅުގަޑުމެންނަކަށް މިކަމެއް އެއްވެސްވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވާނެ ، އަދި މިހާރު އެއްމެ ކޭސްއެއްގެ ސަބަބުން 207 ކޮންޓެކްޓް ފެނިފައި މިވަނީ  ، އެއީ ދުވާލަކު 34 މީހުންނާއި ބައްދަލުވެފައިހުރުން ، މީގެ އެގެނީ  ގައިދުރު ކުރުމޭ މިބުނާ ކަންތައްތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އާއްމުންސަމާލުކަން ނުދޭކަން ” ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގިނަ ހަރަކާތްތަކާއެކު އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް އެޗްޑީސީން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ދޮށީ އުމުރު ނުވަތަ އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ...

މާދަމާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ބާއްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މާދަމާ މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ...

ހުޅުދޫ ކަނޑޫއެޅެ ބީޗް ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހުޚުދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ހުޅުދޫ މާފިށި ( ކަނޑޫއެޅެ) ބީޗް ސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެދުނު ...