ކެބް އެމްވީގެ ހިދުމަތް އައްޑޫސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

“ކެބް އެމްވީ” ގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

 advertisement

ކެބް އެމްވީ ޚިދުމަތަކީ “ފަހި ކެބް” އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތެކެވެ.

އެހެންކަމުން މި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް “ފަހި ކެބް” އެޕްލިކޭޝަން، ޕްލޭ ސްޓޯރު ނުވަތަ އެޕަލް ސްޓޯރއިން ޑައުންލޯޑް ކުރަންޖެހެއެވެ.

އެ އެޕްގައި ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލް އަދި ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ޚިޔާރުކުރުމުން އެވަގުތަކު އެންމެ ކައިރިން އޮތް ވެހިކަލުން އެފަރާތުގެ ދަތުރު ގަބޫލުކުރާނެއެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޑްރައިވަރު އަންނަނީ ކޮންތާކުންކަމާއި ދަތުރު ކުރިއަށްދާނެ މަގުވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އަދި ދަތުރަށް ދާނެ ޚަރަދުވެސް ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

މި ޚިދުމަތަށް މާލޭގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ އިރު، ޓެކްސީ ސެންޓަރަކުން ދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭނެއެވެ.

މިއީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަކަށް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ތައާރަފްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި . ...

10 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާތަކެތި ބީއެމްއެލް އިން ހަދިޔާކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް (ސެން) ކްލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ...

ވަކިވެގެތުމަށް ބާރުލިބިދޭ ޢަމަލަކަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން – ހޯމްމިނިސްޓްރީ

ދިވެހި ދައުލަތް ފޮތިފޮތިކޮށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ވަކިވެގެތުމަށް ބާރު ލިބިދޭ ޢަމަލަކަށް ސަރުކާރުން ޖާގަ ނުދޭނެކަމަށް ހޯމް މިނިންސްޓްރީން ...