ސައްހަ ޝަރީއަތެއް ހިގާނަމަ އެއްވެސް ދައުވާއެއް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާނެ

ސައްހަ ޝަރީއަތެއް ހިގާނަމަ އެއްވެސް ދައުވާއެއް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާނެކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވެލިދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ” އެމްޓީޑީން ” ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ  ކުޑަގޮޅީގައި ޝަރީއަތް ހިންގުން އެއީ ގަބޫލް ފުޅު ކުރެވޭނެކަމެއްނޫންކަމަށާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ގެނެވުނު ތަރައްގީގެ ފަހަތުގައި އަހުމަދު އަދީބު ހުންނެވިކަން އެއީ އެންމެންވެސް މިއަދު ގަބޫލް ކުރާނެ ހަގީގަތެއްކަމަށެވެ.  އަދި އެމްޓީޑީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންވެސް ބޭނުންވަނީ އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތައް އަލުން މުރާޖާކޮށް މިނިވަން އިންސާފްވެރި ޝަރީއަތެއް ބޭއްވުންކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

” މާޒީގެ ވަރަށްގިނަ ހުކުމްތަކެއް ރިވިއު ވެގެން ހިގައްޖެ  . ސިޔާސީ ގޮތުން އެކިއެކި ބޭފުޅުންނަށް އިއްވިފައިވާ އެކިއެކި ސިޔާސީ ހުރިހާ ހުކުމްތަކެއްގެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރިވިއު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ  . ހަމަ އޭގެ ޕާޓެއް އަދީބުގެ މައްސަލަ އަކީވެސް . އެހެންވީމާ އަޅުގަޑުމެންގެ ރައީސް އަދީބުގެ މައްސަލަ ހަމަ އެބަޖެހޭ ރިވިއުވެގެން ދާން . ސްޕްރިންކޯޓްގެ  1 ފެބްރުއަރީގެ ހުކުމަށް ބަލާއިރުވެސް އެހުކުމްގައި ވަރަށް ސަރީހަކޮށް ހަމަ ނަންފުޅު ޖައްސަވާފައި އޮތް ނަމެއްގެ ގޮތުގައި މިފާހަގަކޮށްލެވެނީ އަދީބުގެ ނަން  . އެހެންވީމާ އެކަމަށް ބަލައިގެންވެސް މިހުކުމްތައް ރިވިއުކުރަން އެބަޖެހޭ . ގަދަބަސް ބުނެފައި މިރެއިން މިރެއަށް ނޫނީ މިއަދުން މިއަދަށް އަދީބު މިނިވަންކުރާށޭ  ނޫން މިބުނަނީ . އަޅުގަޑުމެން މިދަންނަވަނީ އެހުކުމްތައް ރިވިއުކޮށްފައި އެމައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުތައް އަލުން ހިންގާ އެއީ އިންސާފްވެރި ޝަރީއަތްތަކެއް އިންއަދި ސާފްވެރި ތަހުގީގުތަކެއްކަމަށް ހަދަން ހިގާށޭ . ” ޔާމީން ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނުރައްކާތެރި އެސްޑިޑެންޓްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕޮލިސް އަދި ކައުންސިލް މަޝްވަރާކޮށްފި

އައްޑޫގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ މިންވަރު މިފަހަކަށްއައިސް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް އެޅޭނެ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ...

ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ޢަލީ ޚާލިދު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މ.ފިނިފަރު، ޢަލީ ޚާލިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޢަލީ ޚާލިދަކީ ...

ދަސްވާރުގެ ބަދަލުގައި “ހޭވައްލާ” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ދަރިވަރުންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކުރިން ހިންގަމުން އައި ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ބަދަލުގައި “ހޭވައްލާ”ގެ ނަމުގައި އާ ޕްރޮގްރާމެއް ސްކޫލުތަކުގައި  ...