Advertisement

“ސައުފުތާހެރި އައްޑޫސިޓީ” ގެ ނަމުގައި ހިތަދޫ ގޮޑުދޮށް ސާފުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއްގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަރިވަރުންތަކެއް  ބައިވެރިވެ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެންޓިޕޯޑިއަންސް ޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ހިތަދޫ ގޮޑުދޮށް ސާފްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތަކީ އައްޑޫސިޓީއަށް މިވަގުތު އައިސްގެން އުޅޭ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަރިވަރުން، އެކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާ ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް އެދިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ  “އެންޓިޕޯޑިއަންސް” ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއީންސްލޭންޑް ޔުނިވާރސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް ސައިންސްގެ ޕްރެކްޓިކަލްތަކަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް އައިސް އުޅޭ ދަރިވަރުންނެވެ.

ހިތަދޫ ގޮޑުދޮށް  ސާފްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި، ބައެއް އާންމުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންޓިޕޯޑިއަންސް އަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިސްކޫލް އަދި ޔުނިވާރސިޓީ ދަރިވަރުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އެކުދިން ކިޔަވާ މާއްދާތަކަށް އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މި ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ދުނިޔޭގެ 30 ސަރަހައްދަކަށް ދަރިވަރުން ފޮނުވައެވެ.

މަސްދަރު ޕީއެސްއެމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް ދިޔަ ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އެ ކުދިން ހޯދުމުގެ ...

ބޭންކުތައް ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ހުޅުވާލާނީ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު، ފަހު ދެ ހަފްތާ ހަފްތާއަކު ފަސް ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުން ކުރުމަށްފަހު، ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ތަކެއް ދޭން ފަށާފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ދެ ...

“ރަން އިން އައްޑޫ”ގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންގެ ދުވުމާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު

ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އައްޑުއަތޮޅުގައި  ބާއްވާ “ރަން އިން އައްޑޫ”ގެ އިވެންޓުގައި ހިމެނޭ  ކުޑަކުދިންގެ ދުވުމާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ...