“ސައުފުތާހެރި އައްޑޫސިޓީ” ގެ ނަމުގައި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިތަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

Advertisement

“ސައުފުތާހެރި އައްޑޫސިޓީ” ގެ ނަމުގައި ހިތަދޫ ގޮޑުދޮށް ސާފުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއްގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަރިވަރުންތަކެއް  ބައިވެރިވެ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެންޓިޕޯޑިއަންސް ޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ހިތަދޫ ގޮޑުދޮށް ސާފްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތަކީ އައްޑޫސިޓީއަށް މިވަގުތު އައިސްގެން އުޅޭ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަރިވަރުން، އެކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާ ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް އެދިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ  “އެންޓިޕޯޑިއަންސް” ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއީންސްލޭންޑް ޔުނިވާރސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް ސައިންސްގެ ޕްރެކްޓިކަލްތަކަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް އައިސް އުޅޭ ދަރިވަރުންނެވެ.

ހިތަދޫ ގޮޑުދޮށް  ސާފްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި، ބައެއް އާންމުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންޓިޕޯޑިއަންސް އަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިސްކޫލް އަދި ޔުނިވާރސިޓީ ދަރިވަރުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އެކުދިން ކިޔަވާ މާއްދާތަކަށް އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މި ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ދުނިޔޭގެ 30 ސަރަހައްދަކަށް ދަރިވަރުން ފޮނުވައެވެ.

މަސްދަރު ޕީއެސްއެމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދަރަވަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ފާތިހު ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރި!

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ބ. ދަރަވަންދޫއިން ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން ތުނޑި، ދުންފިނި ،އުފާ، އަހްމަދު ފާތިހް ކުރިން ފުލުހުންގެ ...

ރައީސް ޔާމީން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މާލީ މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިންގިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މާލީ މުޢާމަލާތަކެއް ހިންގަވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއް ...

ރޮޒޭ މަޖިހުގައި އިންނަންޖެހޭ – ރައީސް ސޯލިހު

ރޮޒޭއަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ވައުތުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްގެން ހުންނެވި އެކަން ގަބޫލްކުރާ ބޭފުޅެއްކަމަށާ  އަޅުގަޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމާއި އެޖެންޑާ19 ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ...