މީދުން ކަރާ ކިލޯއެއް ގަންނަން ލިބެނީ މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުންވެސް ކަރާ ކިލޯއެއް ލިބޭއަގަށް

އައްޑުއަތޮޅުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދާ މީދޫގައި ރޯދަމަހުގެ ކުރީން ކަރާކިލޯއެއް އާއްމުކޮށް 15 ރުފިޔާ އަށް ލިބެންހުރިކަމުގައިވިޔަސް ރޯދަމަސް ފެށުމާއެކު ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު -/25 ރ އަށް އުފުލިއްޖެވެ. މީ މިވަގުތު މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުންވެސް ކަރާ ކިލޯއެއް ލިބޭއަގެވެ.

މީދޫގައި ކަރާގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވަނީ ކަރާ ލިބޭ މިންވަރު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގާޑިއާތަކުގެ ވެރީންނާއި ތަކެތި ވިއްކާ  އެހެންފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. މިދުވަސް ކޮޅު ކަރާ އަގުބޮޑިވިޔަސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ކަރާގެ އަގު ހެޔޮވާނެކަމަށް ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މީދޫގައި  ލިބެން ހުރި އެހެން ތަކެތީގެ އަގުތަކަށް ބަލާ އިރު ފަޅޯ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 20ރ. އަށެވެ. ދޮންކެޔޮ އުޅެނީ އެއްވައް 03ރ. އަށް މަގުންނެވެ. ޗޮރާ ކިލޯއެއް  ލިބެނީ -/30ރ. އަށެވެ. ކޮޕީ ފަތެއް ލިބެންހުރީ  -/5 ރ.އަށެވެ. ފެޝަންފުޓް  ކިލޯއެއް 90ރ އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ޗައިނީސް ކެބެޖް އުޅެނީ ކިލޯއެއް 50ރ. އަށެވެ. އަދި ކިއުކަންބާ ކިލޯއެއް -/25 ރ ލިބެން ހުރިއިރު ކެބެޖް ކިލޯއެއް ލިބެނީ -/80 ރ އަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ލުބޯ ކިލޯއެއް -/80 ރ ލިބެންހުރިއިރު ބަރަބޯ ކިލޯއެއް މިލިބެނީ -/25 ރ އަށެވެ.  އަދި މީގެ އިތުރަށް ބަށި ކިލޯއެއް -/45 ރ ލިބޭއިރު ކައްޓަލަ ކިލޯއެއް ލިބެނީ -/45 ރ އަށެވެ.

ބާޒާރުގައި ތަކެތި މަދުވުމަކީ ނުވަތަ ހުސްވުމަކީ، އެތަކެތީގެ އަގު އުފުލުމަށް އޮތް ސަބަބެއްކަމަށް ނުހެދުމަށް ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވީނަމަވެސް ރަމަޟާންމަހަކީ އެހެން މަސްމަހާއި އަޅާބަލާއިރު، ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަށް އޮންނަ ޑީމާންޑް އިތުރުވާ މަހެއްކަމުން، ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް، ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުމަކީ އާއްމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫއެސް އެއިޑުން ރާއްޖެއަށް ތިން ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ

ޔޫއެސް އެޖެންސީ ފޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (ޔޫއެސްއެއިޑް)އިން ރާއްޖެއަށް 300،000 ޑޮލަރުގެ (4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގރ ހިލޭ ...

އުރީދޫއިން އެސް 10 ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި ސެމްސަންގްއިން ގެލެކްސީ އެސް ޓެން ސީރީޒް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް، ޕްރީ-އޯޑަރ ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އުރީދޫ ...

ވީއައިއޭގެ ޓާމިނަލް އަޅާ ބިންލާދިން ގްރޫޕު ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް؟!

ރާއްޖޭގެ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބިންލާދިން ގްރޫޕު، ސައުދީ ...