ދޫގަސް ސިޓީ ހޮޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް އަލުން ހުޅުވަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގެ ދޫގަސް ސިޓީ ހޮޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް އަލުން ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ދޫގަސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންސެޕްޓްގެ ޑިޒައިން ރޭ ވަނީ އިފްތިތާޙްކޮށްފައެވެ.

ސަރުކާރުން ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކުރުމަށް އެމްޕީއެލްއާ ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ދޫގަސް މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިކަމައްޓަކައި ރޭ ގަމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫގަހުގައި 40 ކޮޓަރި ތަރައްޤީކޮށް އެތަނުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނެކަމަށް އެމް.ޕީ.އެލުން ބުނެއެވެ. އަދި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮޓަރީގެ އަދަދު 80 އަށް އިތުރުކުރާނެކަމަށް އެނުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ތާރިޤް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ސިޓީ ގަމަކީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް މުހިއްމު ތަރިކައެއްކަމަށާއި މިތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ. ގަމަކީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޤްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ ރަށެއްކަމަށާއި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުމާއެކު ދޫގަސް ތަރައްޤީކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދޫގަސް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އޮތީ އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލާފަކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކަރުން ދޫގަސް މެދުވެރިކޮށް އައްޑޫ ރައްޔިތުންންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމާއި ފުދުންތެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވިދާޅުވީ، އަދުގެ ސަރުކާރުން  ދޫގަސް، ސިޓީ ހޮޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރއްޤީކުރުމަށް ނިންމައި، އެމަސައްކަތް ފެށިގެން ދިއުމުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށާއި ޚާއްސަކޮށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަށް އާމްދަނީ ވަންނާނެ ދޮރާއްޓަކަށް ދޫގަސް ވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

ދޫގަސް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންސެޕްގެ ޑިޒައިން އިފްތިތާޚް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގިނަ ޑިސްކައުންޓުތަކަކާއެކު އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ސޭލް، ހަމަ އެންމެ ދުވަހެއް

ގިނަ ޑިސްކައުންޓުތަކަކާއެކު ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ސޭލް މިއަދު ފަށާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ...

މަމެން” ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ދިރާގު ސ. އޮޕަރޭޝަނުން ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑޭޓާ، ވޮއިސް އަދި އެސްއެމްއެސް އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅޭގޮތަށް އުފެއްދި މޯބައިލް ޕުރީޕެއިޑް ޕްލޭން “މަމެން” ...

އުރީދޫގެ އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖުތަކަށް ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

އުރީދޫއިން އަލަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖުތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫގެ ...