ސަދަން ސްޕޯޓްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: މީދޫޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ސަދަން ސްޕޯޓްސް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދޫޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން އެޓީމް ބަލިވެއްޖެވެ.

ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުޅެވޭ މިމުބާރާތުގެ މީދޫޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަމެޗުން އެޓީމް ބަލިވެފައިވަނީ މަރަދޫފެދޫ ޓީމް އައިވީވައި އާއި ބައްދަލުކޮށް 3 ސެޓް 1 ސެޓުންނެވެ.

ޓީމް އައިވީވައި އާއި ބައްދަލުކޮށް މީދޫޓީމް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވިކިމުގައިވިޔަސް މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ފޭދޫ ޓީމު ޕުޝްޕާއާއި ބައްދަލުކޮށް މީދޫޓީމްކުޅުނު މެޗުން  3 ސެޓް ދެސެޓުން މީދޫޓީމް ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް 7000 ރުފިޔާ އަދި ދެވަނަ ޓީމަކަށް 3000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި 4 ޓީމް ވާދަކުރާއިރު މިމުބާރާތުގައި ވާދާކުރަނީ  އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ އިން އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތު (އައިވީވައި) އާއި، މީދޫ ވޮލީ ޓީމުގެ އިތުރުން ފޭދޫ ދެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ވޯރިއާސް އާއި ޕުޝްޕާ އެވެ. 

މިމުބާރާތަކީ ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަ ސަދަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

ނޯޓް: މިޚަބަރުގައި ހިމަނާފައިވާ ފޮޓޯއަކީ ސަދަންސްޕޯޓްސް މުބާރާުތުގައި ވާދަކުރާ މީދޫވޮލީޓީމްގެ ފޮޓޯއެއް ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަން –

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 31 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 31 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ...

އަސްރާ ނޭވާލަނީ އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއްގެ އެހީގައި، ހިތާއި ފުއްޕާމޭވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ

ދުނިޔެވީ ހަޔާތަކީ އެކި އިމްތިހާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ވަގުތީ މަންޒިލެކެވެ.  އެކި އިންސާނުންނަށް ދިމާވާނީ އެކި އިމްތިހާނުތަކެވެ. އެކި ...

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް : ބަގްލާދޭޝް ބަލިކޮށް ދިވެހިޓީމް އުއްމީދު އާކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، ދިވެހި ޓީމުން އުންމީދު އާކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރޭ ބަންގްލަދޭޝްއާއި ...