ސަދަން ސްޕޯޓްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: މީދޫޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ސަދަން ސްޕޯޓްސް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދޫޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން އެޓީމް ބަލިވެއްޖެވެ.

ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުޅެވޭ މިމުބާރާތުގެ މީދޫޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަމެޗުން އެޓީމް ބަލިވެފައިވަނީ މަރަދޫފެދޫ ޓީމް އައިވީވައި އާއި ބައްދަލުކޮށް 3 ސެޓް 1 ސެޓުންނެވެ.

ޓީމް އައިވީވައި އާއި ބައްދަލުކޮށް މީދޫޓީމް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވިކިމުގައިވިޔަސް މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ފޭދޫ ޓީމު ޕުޝްޕާއާއި ބައްދަލުކޮށް މީދޫޓީމްކުޅުނު މެޗުން  3 ސެޓް ދެސެޓުން މީދޫޓީމް ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް 7000 ރުފިޔާ އަދި ދެވަނަ ޓީމަކަށް 3000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި 4 ޓީމް ވާދަކުރާއިރު މިމުބާރާތުގައި ވާދާކުރަނީ  އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ އިން އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތު (އައިވީވައި) އާއި، މީދޫ ވޮލީ ޓީމުގެ އިތުރުން ފޭދޫ ދެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ވޯރިއާސް އާއި ޕުޝްޕާ އެވެ. 

މިމުބާރާތަކީ ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަ ސަދަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

ނޯޓް: މިޚަބަރުގައި ހިމަނާފައިވާ ފޮޓޯއަކީ ސަދަންސްޕޯޓްސް މުބާރާުތުގައި ވާދަކުރާ މީދޫވޮލީޓީމްގެ ފޮޓޯއެއް ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަން –

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ނޭޕާލް އަށް

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ނޭޕާލް އާއި، ބަނގްލާދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗް އެއްވަރުވުމުން ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ނޭޕާލް ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

ވިއްސާރަވެ ގެއްލުންލިބުނު ގެތަކަށް އާދަމް ޝަރީފް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ޙާލު ބައްލަވައިފި

އައްޑޫސިޓީއަށް އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގޭގެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ބެއްލެވުމަށް  މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ...