އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް މިހާތަނަނަށް އެންމެ އިސްކަމެއްދިން ވެރިއަކީ ރައީސް ސޯލިހު: ޝަރީފް

އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިން ވެރިއަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ކަމަށް އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވި ވެރިއަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރާއި ހަންކެޑެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް 145 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލަން ނުވަތަ މަޑުޖައްސާލާ ބޭފުޅަކަަށް އައްޑޫ މީހުން ވޯޓް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންދާ ބައެެއް މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރަށްވައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ހުޅުމީދޫގައި މަސް ޕްލާންޓްގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގަމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް އެޅުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރުވަމުންދާއިރު އެމަސައްކަތްތަަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އައްޑޫގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ކުރިއަށް ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަައް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވެރިއަކީ ރައީސް ސޯލިހް ކަމަށާއި އެކަން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންދާ ބައެެއް މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރަށްވައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ހުޅުމީދޫގައި މަސް ޕްލާންޓްގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގަމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް އެޅުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރުވަމުންދާއިރު އެމަސައްކަތްތަަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަަށް އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވި ވެރިއަކީ ރައީސް ސޯލިހް، ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ދަރަނި ބޮޑުވަނީއޭ ތިކަން ނުކުރާށޭ ގޮވަގޮވައި ތިއްބާ ކޮވިޑް-19 އެންމެ ދަތި ވަގުތުގައި ވެސް އެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވީ ހަމަ ލޯން ނަގައިގެން ރައްޔިތުން ހައްގުގައި.” 

ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްދަރު: ރަސްއެމްވީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ތިލައުތުރު އެވޯޑް ދޭ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާނީ ނަޝީދު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ (ހއ. އަތޮޅު) ކައުންސިލްގެ “ތިލައުތުރު އެވޯޑް 2023” ދޭ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ...

ކަނޑާ ވައްޓާލި ފެންފޯއް ރުކެއް މަގުން ސައިކަލް ދުއްވާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

ކަނޑާ ވައްޓާލި ފެންފޯއް ރުކެއް މަގުން ސައިކަލް ދުއްވާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ މީދޫ ދެށިނާ ...

އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހއ.އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މީހާއަކީ މާލެ އިން ކަނޑުމަގުން ...