ރަޝިއާގެ އާރކްޓިކްގައި އޮންނަ ޕެޗޯރާ ކަނޑުން ބޮޑު ތެޔޮވަޅެއް ފެނިއްޖެ

ރަޝިއާގެ އާރކްޓިކްގައި އޮންނަ ޕެޗޯރާ ކަނޑުން 82 މިލިއަން ޓަނުގެ ބޮޑު ތެޔޮވަޅެއް ފެނިއްޖެއެވެ.
ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމާއިގެ ސަބަބުން ރަޝިއާއާއި ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުން ދަނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަށް އަޅަމުންނެވެ.

މިދަނޑިވަޅުގައި ރަޝިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ރޮސްނެޓް އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ އެކުންފުނިން ބޮޑު ތެޔޮ ވަޅެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަންވަނީ ރޮސްނެޓްއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރޮސްނެޓަކީ ރަޝީއާގެ މޮސްކޯގައި ހުންނަ އެނަރޖީ ކޮމްޕެނީއެކެވެ. އަދި މިކުންފުންޏަކީ އެކްޕްލޮރޭޝަން، ޕްރޮޑަކްޝަން، ރިފައިނިން، ޓްރާންސްޕޯޓް، ޕެޓްރޯލިއަމް ގޭސް ފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް 28 ތެޔޮ ވަޅުން ތެޔޮ ނަގަމުންދެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 8 ވަޅު ހުންނަނީ ޕެޗޯރާ ކަނޑުގައެވެ.

މިތެޔޮވަޅުން ތެޔޮ ނަގަން ފެށޭވަރުވާނީ ހައެއްކަ އަހަރު ފަހުންކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓުތަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިތެޔޮވަޅުން ތެޔޮ ނެގޭނެ ދުވަހެއް ރޮސްނެޓުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

މިތެޔޮވަޅުގެ ސަބަބުން ރަޝިއާގެ ތެލުގެ ރިޒާވް ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ދަނީ ރަޝިއާގެ ތެލާއި ގޭސް އެތެރެ ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.
ރޮސްނެޓު އުފެދުނީ 1993 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މަސްދަރު: މެންދުރު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޑޮނަލްޑު ރަމްސްފިލްޑު އަވަހާރަވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޑޮނަލްޑު ރަމްސްފިލްޑު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ރަމްސްފިލްޑުގެ ޢާއިލާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އޭނާ އަވަހާރަވީ ...

ރީކަނެކްޓް ވިތް މޯލްޑިވްސް ޕްރޮގްރާމް ސީއެންއެންގެ ފީޑްތަކުގައި ދައްކައިފި

ރާއްޖެއިން ފަތުރުވެރިންނަށް ކުރެވޭ ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ދައްކުވައިދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ “ރީކަނެކްޓް ވިތް މޯލްޑިވްސް” ޕްރޮގްރާމް ސީއެންއެންގެ ފީޑްތަކުގައި ދައްކައިފިއެވެ. ...

އިސްރާއީލުން ސޫރިޔާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ހަމަލާ ދީފި

އިސްރާއީލުން ސޫރިޔާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އުދުވާނީ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ސޫރިޔާ ސިފައިން ނެރުނު ބަޔާނެއް ބުނާގޮތުން އިސްރާއީލުގެ ފައިޓަރ ...