އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސްގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް ސާމިއު ހޮވަމާ ހިނގާށެވެ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މާދަމާ ބޭއްވޭ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސްގެ ހުޅުދޫދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ސާމިއު އަންވަރު ،

ސާމިއު އަކީ އަޚުލާގު ރަގަޅު އެންމެންނާވެސް ގުޅޭ ކަމަށް ގާބިލް ޒުވާނެއް ، މިފަދަ ޒުވާނަކު ދާއިރާގެ ލީޑަރަކަށް ހެދުން ވަރަށް މުހިއްމު .

މީގެ އިތުރަށް ސާއިމު އަންވަރުއަކީ ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ ތަރައްގީއަށާ ހުޅުދޫގެ އެކިކަންކަމަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި  އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން  ދެއްވަމުން އައިސްފައިވާ ޒުވާނެއް

 ސާމިއު އަކީ ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ވޭތުވެދިޔަތަނުގައި އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުދުއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަން  ސާމިއު ދަންނަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެގިވަޑައިވަގަންނަވާނެ. އެހެންކަމާއެކު ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެވޭނީ މިފަދަ ބޭފުޅުންނަށް .

 ސާމިއުގެ ޢަޒުމަކީ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިއްވުން.  އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރުސަތު ސާމިއުއަށް ދޭން ހިނގާށެވެ. ސާމިއު  ހޮވަމާ ހިނގާށެވެ.

ހުޅުދޫ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން މިފުރުސަތު ސާމިއުއަށް ދެއްވައިފިނަމަ ސާމިއު ތަފާތު ދައްކާނެ .

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020: އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗްތައް

މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020” މުބާރާތުގެ އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ: ޔުނައިޓެޑް ބޯއިސް ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ އިންޑިއާއިން ދެނީ

އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭ ކްރެޑިޓު ލައިންގެ ތެރެއިން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އައްޑޫގެ ...

އައްޑޫގައި އިތުރު ފަސް ދުވަހަށް ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއު އިތުރު ފަސްދުވަހަށް ދަންމާލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އައްޑޫގައި އިތުރުފަސް ދުވަހަށް ކާފިއު ހިންގުމަށް ...