ދައުލަތުގެ ކަންކަމަށް ބަސްބުނެ، ހިޔާލު ފާޅުުކުރަން ހުރަހެއް ނާޅާނަން: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ކަންކަމަށް ބަސްބުނެ، ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައުނަލްއަގްމާވީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ފޮނުއްވި ހިޠާބުގައި ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނީ ޑިމޮކްރަސީން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ހައްގުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ލިބިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، އަސާސީ ހައްގުތަކައް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް އިހުތިރާމު ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެ ހައްގުތައް ލިބިދޭނެ ކަމަށް އަބަދުވެސް ކަށަވަރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ކަންކަމާމެދު ބަސްބުނެ،ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމަށް ސަރުކަރުން ހުރަސް ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ދެފުށް ފެންނާނެހެން ހާމަކުރުމާއި، މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމަކީ ސަރުކަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސާސަކީ ދައުލަތް ހިންގާނެ ބަޔަކު ކަނޑައެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިނިވަން ކަމުގައި ހުޅުވާލެވިފައި އޮތުން ކަމަށެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ދައުލަތް ހިނާގެ ބަޔަކު ކަނޑައެޅުމާއި، އިންތިހާޞުތައް ބާއްވައިގެން ދައުލަތުގެ އިންތިހާބީ މަގާމުތައް ބަދަލުކުރަމުން ދިއުމަކީވެސް ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސެއް ކަމަށް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު މެޗެއް ކުޅެން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން އަލުން  ފެށޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަވެފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށަން ޖެހިއްޖެނަމަ ...

ރިސޯޓުން ފިލައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިިއުލާނުކޮށް، ރިސޯޓުތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް މީހުން އެރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރިސޯޓަކުން ...

ފެނަކައިގެ އެމްޑީ، ޝަރީފު އިލެކްޝަނަށް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ...