advertisement

އޭޝިޔަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް އިން އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލްގެ އިސް ވެރިއަކަށް ހުންނެވި ސުރަންޖަންއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

ފްލައިން ސްކޫލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު ފްލައިންގ ސްކޫލުގެ ހެޑް އޮފް ޓްރެއިނިންގގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސުރަންޖަން ޑިސިލްވާ އެ މަޤާމުގައި ހުރުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މާދަމާ ( 23 މެއި 2021 ) ން ފެށިގެން އަތުލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށާއި، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބުރޫ އަރާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ކޯސްތައް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފްލައިން ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމެންޓުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ފްލައިން ސްކޫލްގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނުގެނެވިއްޖެނަމަ ސްކޫލްގެ އެކައުންޓެބަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި އަލީ އަކުބަރު ޖީވަންޖީ އެ މަގާމުގައި ހުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ވެސް އަތުލާނެ ކަމުގެ އެންމެފަހުގެ އިންޒާރު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ލިޔުމުން ދީފައިވާނެކަމަށެވެ.

މިފްލައިން ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން ދާ ދަރިވަރުންގެ، ޓްރެއިނިންގއާއި ކިޔެވުން ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދާ މައްސަލާގައި މީގެކުރިން 86 ދަރިވަރަކު ވަނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޕެޓިޝަނެއްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ޕެޓިޝަން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން މީގެތެރެއިން ބައެއް ދަރިވަރުން، އެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިކުރުވާ މި ފްލައިން ސްކޫލުން ވަނީ ވަކި ކޮށްފައެވެ.

މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރައިސް ސޯލިހުވަނީ މި ފްލައިން ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކާ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސިން ނަގާފައިވާ ލޯންތައް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އެސްކޫލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ކޮށްފައިވާ އޯޑިގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށްދޭނެކަމަށްވެސް ސަރުކާރުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ

ފްލައިން ސްކޫލްގެ އެތައް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވި އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާއިރު، މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެތަން ވަނީ އެއްކޮށް ހުއްޓިފައެވެ. އަދި އޭޕްރިލް 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން ސްކޫލްގައި އެއްވެސް މަތިންދާބޯޓެއްވެސް ނެތެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީން އިއްޔެ ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްވެސް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން މިވަގުތު މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތް އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށަކުން އިއްޔެ ނެގުނު ހުރިހާ ...

ހުޅުދޫ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޗެލެންޖް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މައިލޯ ސިޓީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ހުޅުދޫ ޒުވާނުންނާއި ހުވަގު ޖަމްއިއްޔާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫގައި  ބޭއްވި ” ހުޅުދޫ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޗެލެންޖް ” ފުޓްބޯޅަ ...

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިސްލާހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވުރެ މާތަފްސީލީ ގޮތަކަށް އެކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ- ނިހާނ

ރިޝްވަތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުން އުންޏެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޝްވަތު ހުއްޓުމަށް މުޅިން އާ ބާބެއް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ...