އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އަޟްހާއީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ވޮލީޓީމަކާ ހުޅުދޫ ވޮލީޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މީދޫ އިޖްތިމާއީމަރުކަޒުގެ ވޮލީކޯޓުގައި އިއްޔެ  ހަވީރު ކުޅެވުނު މިމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކުރީ  ސީދާ 3 ސެޓުންނެވެ.

( ކުރީގެ ފޮޓޯ (އިއްޔެގެ މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ރާއީ

މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މީދޫޓީމްގެ ރާއީއެވެ. މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ރާއީއަށް މެޗް އިންތިޒާމް ކުރިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރޮފީއާއި މެޑަލް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ އަލީ ވާފިރުއެވެ.

އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗް ފެށުމުގެ ކުރީން ދައުވަތު ދެއްވައިގެން މެޗް ބައްލަވަން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންނާ ސަލާން ކުރުން – ފޮޓޯ – މެރެތަން

ޚަބަރާ ގުޅޭ ފޮޓޯ: ލުބުނާ މަޖީދު މުޚްތާރު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫއެސް އެއިޑުން ރާއްޖެއަށް ތިން ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ

ޔޫއެސް އެޖެންސީ ފޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (ޔޫއެސްއެއިޑް)އިން ރާއްޖެއަށް 300،000 ޑޮލަރުގެ (4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގރ ހިލޭ ...

ރާއްޖެ އާއި މެދު އިންޑިޔާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާއި ގުޅިގެން ރާހުލް ފާޑުކިޔުން އިންޑިއާސަރުކާރަށް

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާއި، އެޕާޓީގެ ރައީސް ރާހުލް ...

ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަކަން ބަޔާންމިއުނިކް ހޯދައިފި

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރުވެސް ނަތީޖާ އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކުޅުނު އިތުރު ގަޑީގެ 4 ވަނަ މިނިޓްގައި ...