ޕިންކް ރިބަން ރަން ވޯކް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އިއްޔެ ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި  ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބޭއްވި “ޕިންކް ރިބަން ރަން ވޯކް” ...

ޕިންކު ރިބަން ހިނގާލުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމީދޫގައިވެސް  އޮންނާނެ

އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކެންސަރު ސޮސައިޓީއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ...

އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޚަބާ ދަންނަވައިފި!

ރާއްޖޭގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ...

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑެންގީ ހުން އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އިއުތިމާސްކޮށްފި

ޑެންގީ ހުން އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މި ...

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި އުފެދޭ ވަޒީފާތަކަށް ޒުވާނުން ތައްޔާރުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި އުފެދޭ ވަޒީފާތަކަށް ޒުވާނުން ތައްޔާރުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ...

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ގެންނެވި ބަދަލު ހާމަކުރައްވައިފި

މެއިި 1 އިން ފެށިގެން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައި އެ ބަދަލުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

ދަރިމައިނުވުމުގެ ފަރުވާ އާސަންދައިގައި ހިމަނަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދަރިމައިނުވުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ ގޮތް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް، އެ ފަރުވާ އާސަންދައިގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ...

ކޯވިޑާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޯވިޑް-19އާއި، އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް ...

އައްޑޫގެ ހިމަބިހި ކޭސް: ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ ގައިން އަލާމާތެއް ނުފެނޭ

އައްޑޫ ސިޓީން ފެނުނު ހިމަބިހި (މީސަލްސް) ކޭސްއާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ...