ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކްތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ހަދާފައިހުރި ޕާކްތަކާއި ފިނި މައިޒާންތަްް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރަންފައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ބައެއް ރަށްރަށުގެ  ކައުންސިލުން ނެރެމުންދާ އިއުލާނުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އެރަށްރަށުގައި  އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޕާކް ތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައިވާކަމާއި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރެވިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އާންމު ސަރަހައްދު ތައް ކަމުގައިވާ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ދަތުރު ދިއުމާއިި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު ފަދަ ތަންތަނަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް ނަސޭހަތް ތެރިވާކަމުގަ އެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުންވަނީ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަހަށްދު ތަކަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް  ނަސޭހަތްތެރި ވެފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިގެން ނޫނީ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ނުދިއުމަށްވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުންވަނ|ީ އެދިފަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް 9 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު ގިނަ ރަށް ރަށުގެ ޕާކުތަކާއި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ވެސް ދަނީ ބަންދުކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ލަފާގެ ...

ވެރިކަމަށް އަންނަން އައްޑޫ، ވެރިކަން ވެއްޓުމުން އައްޑޫގައި ޖެހީ ހުޅު!

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލާއިރު އެކަމަށް ޚާއްސަ އޮފީސް ހުންނާނީ ...

ސިއްޚީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ދެނީ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ...