ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކްތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ހަދާފައިހުރި ޕާކްތަކާއި ފިނި މައިޒާންތަްް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރަންފައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ބައެއް ރަށްރަށުގެ  ކައުންސިލުން ނެރެމުންދާ އިއުލާނުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އެރަށްރަށުގައި  އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޕާކް ތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައިވާކަމާއި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރެވިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އާންމު ސަރަހައްދު ތައް ކަމުގައިވާ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ދަތުރު ދިއުމާއިި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު ފަދަ ތަންތަނަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް ނަސޭހަތް ތެރިވާކަމުގަ އެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުންވަނީ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަހަށްދު ތަކަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް  ނަސޭހަތްތެރި ވެފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިގެން ނޫނީ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ނުދިއުމަށްވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުންވަނ|ީ އެދިފަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް 9 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު ގިނަ ރަށް ރަށުގެ ޕާކުތަކާއި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ވެސް ދަނީ ބަންދުކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސުކޫލްތަކަށް މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެނަކައާއި އެކު އެޑިއުކޭޝަނުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ސުކޫލްތަކަށް މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ...

ޔޫއެސް އެއިޑުން ރާއްޖެއަށް ތިން ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ

ޔޫއެސް އެޖެންސީ ފޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (ޔޫއެސްއެއިޑް)އިން ރާއްޖެއަށް 300،000 ޑޮލަރުގެ (4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގރ ހިލޭ ...

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން 16ވަނަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެއިން 16ވަނަ މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މި ބައްޔަށް މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ބިދޭސީއެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ. ...