މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބާސެލޯނާ އިން ރެއާލްބެޓިކްސް ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލްބެޓިކްސްއާއި ބާސެލޯނާ ވާދަކުރިމެޗު މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބާސެލޯނާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ރެއާލްބެޓިކްސްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗް ބާސެލޯނާ ކާމިޔާބުކުރި އިރު، މިމެޗުގައި މެސީ ވަނީ އޭނާ ކެރިއަރުގައި ހެދި 51 ވަނަ ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ.

މިމެޗުން މޮޅުވެ ބާސާ އޮތީ 10 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްގައެވެ. އެއީ 28 މެޗުން 66 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ. ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ ދެވާނާގައިއޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަށް 28 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ  58 ޕޮއިންޓެވެ. ތިންވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑު 28 މެޗު ކުޅުނު އިރު،  އެޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ  54 ޕޮއިންޓެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ބާސެލޯނާ ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ މެޗްގެ 18 ވަނި މިނިޓްގައި މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗްގައި ބާސެލޯނާއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެމުންދަނިކޮށް  45 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީވެސް މެސީއެވެ.

ދެ ދަނޑުގެ ލީޑަކާއެކު ބާސެލޯނާ އިން ފުރަތަމަ ހާފް ނިންމާލި މިމެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން 63 ވަނަ މިނިޓްގައި ސުވަރޭޒްވަނީ ބާސެލޯނާގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

މިމެޗްގައި ރެއާލްބެޓިކްސްއިން ކާމިޔާބުކުރި ހަމަ އެކަނި ލަނޑު 82 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މޮރޯންއެވެ.

ރެއާލްބެޓިކްސްއިން މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިތާ 2 މިނިޓްފަހުން ރޭގެ މެޗްގައި ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއްދެއްކި މެސީ މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު 85 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށް މިމެޗްގައި ހެޓްރިކްހަދާ މެޗްގެ ނަތީޖާ 4-1 ބަދަލުކޮށްދީފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ 2020 : ރޭ ކުޅެވުނު 3 މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ރަޝިޔާ ، ވޭލްސް އަދި އިޓަލީ

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ފިންލެންޑް އަތުން މޮޅުވެ، ރަޝިއާއިން މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ...

ސުވަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސާއިން އެލްކްލެސިކޯމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަނިޔާވެފައިވާ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއާއިނުލާ ކުޅުނު އެލްކްލެސިކޯ މެޗްގައި ބާސެލޯނާއިން ރެއާލްމެޑްރިޑް 5 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކޮށްފިއެވެ. ...

ލެސްޓަރ ބަލިކޮށް ގަދަ 4 ގެ އުއްމީދު ޗެލްސީ އާކޮށްފި

މިދިޔަ ހޮނިދުވަހުގެރޭ އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލްގައި 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ލެސްޓާ އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވެފައި ވީކަމުގައިވިޔަސް ...