ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްއިން ހިލޭ ޓިކެޓް ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ނުހިންގާ!

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްއަށް 40 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެންމެންނަށް ހިލޭ ޓިކެޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމަށްބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ މެސެޖުތަކަކީ އެ އެއާލައިންސްއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް މެސެޖުތަކެއް ކަމަށް އެ އެއާލައިންސްއިން ބުނެފިއެވެ

އެ ޕްރޮމޯޝަނާ ބެހޭގޮތުން ދައުރުވަމުންދާ އެ މެސެޖްތަކާ ގުޅިގެން އެ އެއާލައިންސްގެ ރަސްމީ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހިލޭ ޓިކެޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމަށްބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަދި މެސެންޖާ އެޕްތަކުގައި ދައުރުވަމުންދާ މެސެޖުތަކާ، އެ އެއާލައިންސްއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތެވެ. އަދި ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ޕްރޮމޯޝަނާ ގުޅިގެން އެ އެއާލައިންސްއިން ޒިންމާ ނުވާނެ ކަމަށްވެސް އެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

މަޝްހޫރު ބޮޑެތި އެއާލައިންސްތަކުގެ ނަމުގައި އެފަދަ ޕްރޮމޯޝަން ހިންގާކަމުގެ މެސެޖުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދައުރުވަމުންދެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގަތަރު އެއަރވޭސްއާއި، އެމިރޭޓްސް އަދި ފްލައި ދުބާއީގެ ނަމުގައިވެސް މިފަދަ މެސެޖުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވިއެވެ

ގިނަފަހަރަށް އެފަދަ މެސެޖުތަކާއެކު އަންނަ ލިންކުތަކަށް އާންމުން ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ އެފަދަ ލިންކުތަކަކީ ހެކްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ފޮނުވާ ލިންކު ނުވަތަ ވައިރަހެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: މިފްކޯ

މިފްކޯގެ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވޭވަރު ވާނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. މިކަމާ ...

އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ އެލައިޑްގެ ސްޕެޝަލް އިވެންޓް ...

ދިރާގު ފައިބަރ ކަނެކްޝަނާއި ދިރާގު ޓީވީ ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު ފައިބަރ ކަނެކްޝަން އާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނި ...