ކަޅަކީ ރީތިކަން ކަމުގައި ބުނެ ދޮންވާ ކްރީމަށް ކަންގްނާ ނޫނެކޭ ބުނެފި

ކަޅުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކަޅަކީވެސް ރީތިކަން ކަމުގައި ބުނެ، ދޮންވާ ކްރީމެއްގެ އިޝްތިހާރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި، ކަންގްނާ ރަނޯތު ނޫނެކޭ ބުނެފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން، ނަން ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކްރީމްގެ އިޝްތިހާރު ކުޅެދިނުމަށް ކަންގަނާއަށް ވަނީ 2 ކަރޯޑު ރުޕީސް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އިޝްތިހާރު ކުޅެދިނުމަށް ކަންގްނާ ދެކޮޅު ހެދީ، ދޮންވާން ޖެހޭކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލު ނުކުރާތީއެވެ.

އިންޑިއާގެ ފެޝަން މޮޑެލް އަދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ކަންގްނާ ރަނޯތު
އިންޑިއާގެ ފެޝަން މޮޑެލް އަދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ކަންގްނާ ރަނޯތު

“އަހަރެން އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް އަހަންނަކަށް ނުވިސްނޭ ދޮން ވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް. ސެލެބްރިޓީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހަރެން މިކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ޅަ ޖީލަށް އަހަރެން މި ދައްކައިދެނީ ކޮން ކަހަލަ ނަމޫނާާއެއް؟ މި ހުށަހެޅުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން އަހަރެން އެކަމާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ދެރައެއް ނުވެ. ޕަބްލިކް ފިގަރއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހަރެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ވޭ,” ހިންދުސްތާން ޓައިމްސްއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ފެޝަން މޮޑެލް އަދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ކަންގްނާ ރަނޯތު
އިންޑިއާގެ ފެޝަން މޮޑެލް އަދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ކަންގްނާ ރަނޯތު

އިންޑިއާއަކީ ދޮނާއި ކަޅުގެ ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭ ޤައުމެކެވެ. ކަޅު ކުދިންނަކީ ހުތުރު ކުދިން ކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރާ ބޯދާ ވިސްނުމެއް އިންޑިއާގައި އޮންނައިރު، ދޮން ކުދިންނަކީ އެންމެ ރީތި ކުދިން ކަމުގައި އެމީހުން ދެކެއެވެ.

މި ވިސްނުން ބަދަލު ކުރުމަށް އިންޑިއާގައި މިހާރު ވަނީ “ޑާރކް އިޒް ބިއުޓިފުލް”ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއްވެސް ފަށާފައެވެ. މި ކެމްޕޭނުގައި ފެނިގެންދާނެ މޫނަކީ އެކްޓްރެސް ނަންދިތާ ދާސް އެވެ.

ކެތްރީނާ ކައިފް އާއި، ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ޖޯން އަބްރަހަމް އާއި ރިތިކް ރޯޝަން އަދި ޝާހިދު ކަޕޫރު ފަދަ ތަރިންނަކީ ހަންގަނޑުގެ ކުލަ އަލިކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނާ ކްރީމްތަކުގެ އިޝްތިހާރުތައް ކުޅެދީފައިވާ ތަރިންނެވެ. މިފަދަ އިޝްތިހާރުތަކުން ތަރިންނަށް ބޮޑެތި އުޖޫރައެއް ލިބެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަޝްހޫރު މޮޑެލް މަރިއާނޯ ޑި ވާއިއޯ ރާއްޖޭގައި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް އަދި ފެޝަން ބްލޮގަރ މަރިއާނޯ ޑި ވާއިއޯ  ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. މަރިއާނޯ  ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ...

އިންސްޓަގްރާމް އަށް ފޮޓޯ ލާ ކޮންމެ މޮޑެލް އަކަށް 60،000 ޕައުންޑް

ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އިންސްޓަގްރާމް އަށް ލާ ކޮންމެ ފޮޓޯ އަކަށް 60،000 ޕައުންޑް ލިބޭކަމަށް ހޯދުންތަކުން ...

އާމާލް ކްލޫނީ ބޭނުންވަނީ ވޯގް މެގަޒިންގެ ކަވަރަށް އަރަން

އިނގެރޭސި ހިއުމަންރައިޓްސް ލޯޔަރު އަދި މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ޖޯޖް ކްލޫނީގެ އަންހެނުން މިހާރު އެންމެ ބޭނުންވާ ކަމަކީ ވޯގް މެގަޒިންގެ ...