ތަލަވުން ހުއްޓުވިދާނެ ފަރުވާއެއް ހޯދިއްޖެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި

ބޯ ތަލަވުން ނުވަތަ ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުން ހުއްޓުވައިދޭ ފަރުވާއެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ.

މިއީ އިސްތަށީގެ ބުޑާއި ހަންގަޑު ގުޅުވައިދޭ “ފޮލިކަލް” އޭ ކިޔޭ ބައި “ސްޓެމް ސެލް” ބޭނުންކޮށްގެން އަލުން އާލާކޮށްދޭ ފަރުވާއެކެވެ.

ސްޓެމް ސެލް ބޭނުންކޮށްގެން މަރުވެފައިވާ ފޮލިކަލްތައް އަލުން ދިރުވުމަށް ސައިންސްވެރިން މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފަ އެވެ.

ލެބޯޓްރީތަކުގައި އެންމެ ފަހުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ސައިންސްވެރިން މިހާރު މިވަނީ މަރުވެފައިވާ ފޮލިކަލްތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ދިރުވާފަ އެވެ. މިއީ ބޯ ތަލަވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި ސައިންސްވެރިން ގަބޫލްކުރެ އެވެ.

މި ދިރާސާގައި ސައިންސްވެރިން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އިންސާނުންގެ ހަމުގެ ސެލްތަކެކެވެ. އަދި މި ސެލްތަކަށް އިތުރު ތިން “ޖީން” އެއް އެއްކޮށްގެން، ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސެލްއެއް އާލާކުރެވޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ސްޓެމް ސެލްއެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ.

“މިއީ މި ދާއިރާއިން ހޯދިފައިވާ ކުރިއެރުމެއް. ނަމަވެސް އިތުރު ޓެސްޓުތައް އޮތީ ކުރިއަށް. މިއީ އިންސާނުންގެ ބޯ ތަލަވުމާއި ގުޅުންހުރި ދެ ސެލްއެއްގެ ތެރެއިން އެއް ސެލް އަލުން އާލާކުރާނެ ގޮތް. އެހެންވީމަ މި ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރެވޭނީ އިތުރު ދިރާސާތައް ކޮށްގެން،” މި ދިރާސާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ޑރ ޝިއައޮވޭއީ ޝޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހިންދީ ފިލްމް “ފެޝަން” ގެ ދެވަނަ ބައެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި

2008 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ ހިންދީ ފިލްމް “ފެޝަން” ގެ ދެވަނަ ބައެއް އުފެއްދުމަށް ފިލްމު ޓުރޭޑު އެނަލިސްޓު ...

މަޝްހޫރު މޮޑެލް މަރިއާނޯ ޑި ވާއިއޯ ރާއްޖޭގައި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް އަދި ފެޝަން ބްލޮގަރ މަރިއާނޯ ޑި ވާއިއޯ  ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. މަރިއާނޯ  ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ...

ސިންްދްރެއްލާގެ ހެދުމާއެކު އަނެއްކާވެސް އައިޝްވާރިއާ އެތައް ބައެއްގެ ހިތް އަތުލައިފި

އުމުރުން މިހާރު 44 އަހަރުވެފައިވާ އައިޝްވާރިއާ ރާއީގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކަދައްކާލަން އެބަޖެހެއެވެ. އަދިވެސް އެ ރީތިކަމާއި ފަރިކަމަށް ބަދަލެއް ...