ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނު އަލަށް އުފައްދާ ޕާޓީގެ ނަން ފައިނަލްކޮށްފި

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޕީޕީއެމް ދޫކޮށްލެއްވިކަން އުއުލާނުކުރެއްވި ރައީސް ޔާމީނު އަލަށް އުފެއްދުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ކިޔާނެ ނަން ...

އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސްއަކަށް ރައީސް ސޯލިހު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ...

ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބަލައެއް ނުގަންނަން: މަލީހް

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު ފަޅީގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު މަލީހް، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އިން ވަކިކުރުމަށް ...

ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ އައު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލު ...

ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެވަޑަގަތުމަށް ނިންމަވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމަވައިފި ...

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ފުލުހެއް މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އައްޑޫ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގް އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމެންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ...

ތުރުކީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކަލްޗަރ އެންޑް ޓޫރިޒަމް، މެހްމަތް ނުރީ އާސޯއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް ...

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ގދ ތިނަދޫގައި ތަރައްޤީކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ހަވާލުކުރަން ...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރޭ މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، ...

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު މިވަނީ ކުއްލި އަވަސް ފަރުވާއަށް ބޭނުންވެފައި- ރައީސް ޑރ: މުއިއްޒު

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު މިވަނީ ކުއްލި އަވަސް ފަރުވާއަށް ބޭނުންވެފަ ކަމަށާ، މިއީ ތާރީގުގައި ވެސް އެންމެ ދަރަނި ބޮޑު ...