ގޭގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުނާއި ކުޑަކުދީންނާ ބައްދަލުކުރަންވާނީ ރަގަޅަށް ފެންވަރާ އަތްދޮވެގެން – ޑރ. އަފަޒަލް

ގެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް އަންނަ މީހުން ގޭގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކުޑަކުދީންނާއި ބައްދަލުކުރަންވާނީ ރަގަޅަށް ފެންވަރާ އަތްދޮވެގެން ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑަމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ އަފްޒަލް މިހެން ވިދާޅުވީ ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިގެން ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

” ގޭން ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް އަންނަ މީހުން ޚާއްސަގޮތެއްގައި ގޭގައި ތިބޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި އަދިވެސް އެހެން ބަލިތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނާއި މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި އަދި އުމުރުން ފަސް އަހަރުންދަށުގެ ކުޑަކުދީން ނާއި ބައްދަލުކުރާކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަޑުގަޑުގެ އިރުޝާދަކީ އޭގެ ކުރީން ފެންވަރާލައިގެންނޭ އެކަން ކުރަންވާނީ ، ހަމައެކަނި އަތްދޮވެލައިގެންވެސް ނޫނޭ ،”   ޑޮކްޓަރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ . އަފަޒަލްވިދާޅުވީ މިދުވަސްވަރު ވިޔަފާރިކުރަން ފިހާރައަކަށް ދާނަމަ ހުންނަންޖެހޭނީ މާސްކްއަޅައި އަންގިވެސް ލައްވައިގެންކަމަށެވެ. އަދި މިދުވަސްވަރު އެއްޗެހީގެ އެސްޕަޔާ ޑޭޓް ބެލުން ވަރަށްމުހިއްމުކަމަށާ ފިހާރައިން ގަނެގެން ގެންނަ ތަކެތި ނުވަތަ އޯޑަރު ކޮށްގެން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސާފްކުރެވޭ ފަދަތަކެތި ސެނެޓައިޒާފަދަ އެއްޗަކުން ސާފްކުރުމަކީވެސް ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް ޑރ . އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެނޫން ތަކެތިވެސް ރަގަޅަށް ދޮވުމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ޑރ . އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މިދުވަސްކޮޅު އެންމެ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ކުރަންޖެހޭކަމަކީ  ގައިދުރުކުރުން ކަމަށާ އަދި ގިނަގިނައިން ސާބޫނި ލައިގެން އަތްދޮވުން އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށްވެސް ޑރ. އަފަޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސްޕެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓު ކުރަން ފަށައިފި

ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ފިޓޫރުގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓޫރިޒަމް ޓްރޭޑް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ފެއާގައި ...

ކޯވިޑް-19 :އިތުރު 5 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ރަގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 109 އަށް

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 5 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މި ބަލިން ...

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި މަސް މާރުކޭޓެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި މަސް މާރުކޭޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ ...