ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަދި ޗައިނާގެ ބިލިއަނަރެއް ކަމަށްވާ ޖެކްމާ އަދި ޗައިނާގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި އެހީގެ ތަކެތި ޗާޓަރު ފްލައިޓެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

މިގޮތުން މިއަދު ލިބުނު އެހީގެ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާސްކާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅާ ހެދުމާއި، ހޮސްޕިޓަލް އެނދާއި، ވެންޓިލޭޓަރު އަދި ތާމޯމީޓަރު ފަދަ އިތުރު ބައެއް ތަކެއްޗެވެ. މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިންވެސް ޗައިނާ އިންވަނީ ރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާއިން  މިއަދު ގެނައި ބައެއް ތަކެތި:

10 ވެންޓިލޭޓަރު

ޑިސްޕޯސަބުލް ޕްރޮޓެކްޓިވް މާސްކް (20،9080)

އެން 95 ޕްރޮޓެކްޓިވް 11،500 މާސްކް

ކޭއެން 95 ޕްރޮޓެކްޓިވް 20،000 މާސްކް

އިންފްރާރެޑް ތާމޯމީޓަރު  50

ގޮގުލް   500

ފަރުވާދޭ 20 އެނދު

ޓެސްޓިން ކިޓް 10،000

ރާއްޖެ އަށް އެހީވި ޗައިނާގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް:

1 އަލީ ބާބާ ފައުންޑޭޝަން/ ޖެކް މާ ފައުންޑޭޝަން.

2 ޗައިނާ މާޝަންޓްސް ޕޯޓް ގްރޫޕް ކޯ ލިމިޓެޑް.

3 ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން.

-4 ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯ ލިމިޓެޑް.

-5 ޑޮންފެންގް އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން.

– 6  ޗައިނާ ހާބާ އިންޖިނިއަރިން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް.

-7 ޗައިނާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސެކަންޑް ނެވިގޭޝަނަލް ބިއުރޯ.

– 8 ސެކަންޑް އިންޖިނިއަރިން ކޯ ލިމިޓެޑް.

-9 ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީސް ކޯ ލިމިޓެޑް.

މިތަކެތި ލިބުމާއި  ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައިވަނީ ޗައިނާ އަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

“މީގެ އެއްމަސް ދުވަސް ކުރިން ޗައިނާއިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮތް ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް އެވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންވި ސިއްޚީ ސާމާނު, ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެ މުހިންމު ދަނޑިވަޅުގައި ހަދިޔާކޮށް ދެއްވާފައެވެ. މިއަދު އަނެއްކާވެސް ފުލައިޓެއް ފުރާ, މި ބަލިމަޑުކަމުން ދިފާޢު ވުމަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ އާލާތާއި ވެންޓިލޭޓަރުގެ ދީލަތި އެހީ ޗައިނާއިން ލިބިގެންދާއިރު އެކަމަށްޓަކައި އެޤައުމަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ. މި އެހީތެރިކަން ޗައިނާއިން ލިބިގެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މިބަލި ފެތުރުން އިތުރުވެ, އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުން ބޮޑުވެފައިވާ މުހިންމު ދަނޑިވަޅެއްގައި” ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޝާހިދުވަނީ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ އަށާއި ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޒީ އާއި ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަނީ ޗައިނާއިންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާދަމާއިން ފެށިގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް، މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ...

އިތުރު ފަރުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު މާދަމާ ޖަރުމަނަށް

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލަން ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ގެއްލުންތަކަށް ...

ޔޫރޯ 2020: އޮސްޓްރިއާ ބަލިކޮށް އިޓަލީ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

ޔޫރޯ 2020 ގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް އިޓަލީ ކުއާޓާފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އިޓަލީ ކުއާޓާ ...