މަތީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް.

ހުޅުދޫ ބަހާއުއްދީންމަގާއި މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް އެމްޓީސީސީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހުޅުދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި މިހާރުވަނީ ތާރުއަޅާނިމިފައި ، އަދި މީގެއިތުރަށް  މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުން ނޫކޮކާގެއާއި ހަމައަށް މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ތާރުއަޅާ ނިންމާފައިވާއިރު ބަހާއުއްދީންމަގުގެ އިރުމަތީ ފަޅީގައި ނޫކޮކާގެން ފެށިގެން މީދޫ ކާމިނީވާދީއާއި ހަމައަށް 12/4/2020 ވަނަ ދުވަހުވަނީ ތާރުއަޅާ ނިންމާފައި .

މިމަގުގެ ހުޅަގު ފަރާތު ފަޅީގައި ނޫކޮކާގެ ފެށިގެން ކާމިނީވާދީއާއި ހަމައަށް  ތާރުއެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް  14/4/2020 ވަނަ ދުވަހު  ނިންމާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިވަނީ ހަމަޖެހިފައި ،

13-4-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ކުރަމުންދާ ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް

13-4-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ކުރަމުންދާ ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް

13-4-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ކުރަމުންދާ ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް
13-4-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ކުރަމުންދާ ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް
13-4-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ކުރަމުންދާ ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 4 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމް، ޖެމްސް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވިކަން ސާބިތުވެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު ...

ތަކަންދޫން 3 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތަކަންދޫން 3 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ތަފްސީލް އަންނަނީ

ވިޔަފާރި ކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާޠިލްކޮށްފި

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން، އެ ސިޓީގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ...