އަލުން ލިވާޕޫލްއަށް ބަދަލުވުމާއިމެދު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ސްޓާލިންގ ވާހަކަ ދައްކައިފިއެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރގެ ފޯވާޑް ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ސިޓީއަށް ބަދަލުވީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު ލިވަޕޫލްދޫކޮށް އޭނާ ސިޓީއަށް ބަދަލުވީ ލިވަޕޫލަށް ތަށި ނުލިބޭތީ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ލިވަޕޫލްގެ ސަޕޯޓަރުން ގަބޫލްކުރާގޮތުގައި ސްޓާލިން އެކްލަބް ދޫކޮށްލީ ތަށި ނުލިބުމަށްވުރެ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައެވެ. އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ސުވާލާއި ޖަވާބް ސެޝަނެއްގައި އިގިރޭސި ފޯވާޑް ބުނީ ލިވަޕޫލްއަކީ އޭނަގެ ހިތުގައި އަބަދުވެސް ޚާއްސަ މަގާމެއް ދެވިފައިވާ ކްލަބެއްކަމަށާ އަދި އެކުލަބުން މިހާރު ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީއާއިމެދު އޭނާ ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށެވެ.

ސްޓާލިންގ ބުނީ ލިވަޕޫލްގެ މިހާރުގެ ކޯޗް ކްލޮޕާއިއެކު އެކުލަބްއޮތީ ވަރަށް ރަގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކަމަށެވެ.

ލިވަޕޫލްއަކީ މިވަގުތު ޔޫރަޕާ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންޓީމެވެ. އަދި އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގު ހޯދަން މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ އެންމެ 6 ޕޮއިންޓެވެ. އިގިރޭސި ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ސްޓާލިންގ ގެ އަގު ލިވަޕޫލްގެ ޓްރާންފާ ބަޖެޓަށް ފެތޭނަމަ ލިވަޕޫލުން އޭނާގަތުމަށް ބިޑްކުރާނެއެވެ.

އަންނަ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި ނުކުޅެވޭތީވެ ސްޓާލިންގ ފަދަ ކުޅުންތެރީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުމަށް އެހެން ޓީމުތަކަށް ދިއުންއެކަށީގެންވާކަމަށްވެސް ކުޅިވަރު ދިރާސާ ކުރައްވާފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ސްޓާލިންގ ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުންވެސް ބިޑް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ނެރުނު ޔެލޯ އެލާާޓު ނެރުނު ގަޑި

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާއިރާއިން ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ނެރުނު ޔެލޯ އެލާޓްގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. ...

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މައުމޫންގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދޫލް ޤައްޔޫމްގެ އަރިސް ...

އައްޑޫގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ބުނާ 60 ޕްރޮޖެކްޓް ހޯދާހޯދާވެސް ނުފެނުނު: ސައީދު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވި 60 ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްދަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮންތާކުކަމެއް ...