ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ކޮވިޑް19 – ދަތުރުވެރީންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނި މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިގެން އުޅޭ ކްރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް19 އަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ރަށްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކ. ގުރައިރޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ގުރައިދޫއަށް ދާ ލޯންޗް އަދި ފެރީތަކުން އެރަށަށް ދާ ހުރިހާ ދަތުވެރީންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރުމަށް އެރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތެރިވަމުންދާ ފޮޓޯތަކެއް

މިމަސައްކަތް ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ފަށާފައިވަނީ  މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ، އެގޮތުން އެރަށަށް ދާ ކޮންމެ ފެރީއަކުން އެރަށަށް ދާ މީހުންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަނދަރަށް ގޮސްގެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންދަނީ ކުރަމުން .

ކ.ހުރާ- ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން އެރަށަށް ދާ ދަތުރުވެރިންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރަނީ
ކ.ހުރާ- ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން އެރަށަށް ދާ ދަތުރުވެރިންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރަނީ
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އައްޑޫ ސިޓީއަށް

އައްޑޫ ސިޓީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު އައްޑޫސިޓީއަށް ގެނެސްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ބިން ...

މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން 10 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު 10 މީހަކު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

މީދޫގައި ކާޅު މެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މީދޫގައި އުޅެމުންދާ ކާޅުތަކުގެ ކިބައިން ދޮންދީނިތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް    ކާޅުތަކަށް  ބަޑި ޖަހައި މެރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ...