ޝުކުރީގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ހުޅުދޫގައި ހުޅުވައިފި

ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައ ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ހުޅުދޫގެ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް  ޝުކުރީގެ   ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުދޫގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ހުޅުދޫ ކްރޯޓަން ހަލީމުއެވެ.

ޝުކުރީގެ  ޓީމުންބުނީ އިއްޔެ ހަވީރު  ހުޅުދޫގައި ހުޅުވި ޖަގަހައަކީ ޝުކުރީގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ހުޅުދޫގައި  ފެށުމަށްޓަކައި ހުޅުވިޖަހައެއް ކަމަށެވެ.

މިޖަގަހަ  ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި  ޝުކުރީއަށް ސަޕޯޓްކުރައްވާ ހުޅުދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ ޒުވާނުންގެ އިތުރަށް ހުޅުދޫގެ ކަމުވޮށިވެގެންވާ އިސްރައްވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަޢަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އަދި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ހުޅުދޫން ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން މީދޫގައި ތިއްބެވި ޝުކުރީއަށް  ތާއީދުކުރާ ގިނަޢަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

ޝުކުރީގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ހުޅުދޫގައި ފެށުމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝުކުރީ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އަދި ތަފާތު އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ކައުންސިލަރަކަށް އެމަނިކުފާނު ހޮވުނު ފަހުން  ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުޅުދުއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ޝުކުރީ  ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަށް ހޮއްވަވަން ޖެހޭނީ  އެފަދަ މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ޤާބިލް މީހެއްކަމަށާ މިގޮތުން ޝުކުރީއަކީ  ކައުންސިލަށް  ތަޞައްރަފް ފުދިފައިވާ ބޭފުޅެއްކަން ރައްޔިތުން ދައްކަވާފައިވާނެކަމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުވެސް ޝުކުރީއަށް  އެފުރުޞަދު ދެއްވުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލެއްވީ  މިރަސްމިއްޔާތަށް ޙާޟިރުވި ޝުކުރީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޝަރަފްގައި ބޭއްވުނު ވަރަށް ޚާއްޞަ ބޮޑިބަތް ކެއުމަކުންނެވެ.  މި ބޮޑިބަތް ކެއުމުގައިވެސް ގިނަޢަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފެނަކައިން މިހާތަނަށް، 61 އޮފީސް ޢިމާރާތާއި 48 އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކޮށްފި: ރައީސް

މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެނަކައިން މިހާތަނަށް، 61 އޮފީސް ޢިމާރާތާއި 48 އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ...

އުރީދޫ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނަށް ޢީދު ހަދިޔާ!

ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް، މި ރިވެތި އާދަކާދަ ދަމަހައްޓާ، ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ދުރުގައި ތިބި ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 28 ޖެނުއަރީ  2022 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...