މިނިވަންކަޕް 2019 މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ – ފުރަތަމަމެޗްގައި ޕޮލިސްއާއި މަލްޓިޖީނިއަސް

މެރެތަން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019  މިއަދު ހަވީރު ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވޭ ފުރަތަމަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގްރޫޕްއޭގައި ހިމެނޭ ޕޮލިސް އާއި މަލްޓިޖީނިއަސްއެވެ.

advertisement

މިމުބާރާތް މިއަދު  ހަވީރު ފެށިކަމުގައިވިޔަސް މިމުބާރާތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 20:30ގައެވެ. މިރޭ ބޭއްވޭ މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު މިމުބާރާތުގެ ދެވަނަމެޗްގެ ކުޅުންވެސް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. އެމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވައިކިންގުއާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިއެވެ

ކޮމިއުނިޓީ ވިތްއައުޓް ޑްރަގްސް” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 40000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  20000 ރުފިޔާއެވެ.

ޖުމްލް 10 ޓީމް ބައިވެރިވި މިމުބާރާތުގައި 25 މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި 10 ޓީމް ވަނީ  ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލަފައެވެ.

މިގޮތުން ގުރޫޕް އޭ ގައި ހިމެނެނީ ޕޮލިސް ގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފް، ޒެލޯން ، މަލްޓިޖީނިއަސް އަދި ރިސޯޓްބޯއިއެވެ.

ގުރޫޕް ބީ ގައި ހިމެނެނީ އެންމެ ފަހުން ޗެމްޕިއަން ތައްލިހީގެ އިތުރަށް ރިއަލްއޭޓީ  ،ގައުމު އެފްސީ އަދި ކެނެރީފް ގެ އިތުރުން ވައިކިންގު އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައިވީ މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް- މީދޫޓީމް ކުޅޭ ސެމީފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީ މުބާރާތުގެ  ” ގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި މީދޫ ވޮލީޓީމް ކުޅޭމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ...

ބަދަހިކަޕް: ވެމްކޯ ޕޮލިސް ބައްދަލުކުރާ މެޗް – މިމުބާރާތުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ ވާދަވެރި މެޗް

ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ އޮންނަ ފުރަތަމަ މެޗަކީ ފޯރިގަދަ މަރުގެ މެޗަކަށް ވެގެންދާއިރު  ނެޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ...

ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު މަހުލޫފާއި އޭއެފްސީގެ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ދައުވަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އޭއެފްސީގެ ރައީސް ބަހުރޭނުގެ ...