3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެން ނޭމާ ބާސެލޯއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅައިފި

ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަލުން ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާއިން ފަށާފައިވާކަމަށް ސްޕޭންގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ނޭމާ ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމާބެހޭ ގޮތުން ޕީއެސްޖީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނާނީ ކްލަބްގެ ރައީސެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސްގެ ނާސިރު އަލްޚަލީފާއެކު މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފީއަކަށް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް  ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވި ނޭމާ އަލުން ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅަނީ 3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެ ނޭމާ ގެނައުމަށެވެ.

ހުށަހަށބާސެލޯނާއިން ހުށަހުށަހަޅަނީ 33 3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެން އޭނާ ގެނައުމަށެވެ، ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީން ބޭނުންވަނީ ފައިސާކަމަށްވެސް ސްޕެއިންގެ ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ. މިވަގުތައް ބަލާއިރު ފައިސާ ހޭދަކުރުމަކީ ބާސެލޯނާއަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫންނެވެ. ސަބަބަކީ ނޭމާ ގެނައުމަށް 200 މިލިއަނާގާތަށް ޚަރަދުކޮށްފިނަމަ ޔޫއޭފާ ފައިނޭޝިއަލް ފެއަރ ޕްލޭއާއި ޚިލާފްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ ބާސެލޯނާއަށް ސަސްޕެންޝނެއް އައުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ދިފާއުގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން މިކަންބޮޑުވުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވީ ސެޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެއާމަނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗްތައް މިރޭ ފަށަނީ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗްތައް މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. 32 ޓީމް ވާދަކުރާ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމަށް ...

އިތުރު ދެއަހަރު ބާސެލޯނާއި މަޑުކުރަން ޑެމްބަލޭ ނިންމައިފި

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އުސްމާން ޑެމްބެލޭ، އެ ކުލަބުގައި އިތުރު ދެ އަހަރު މަޑުކުރަން ނިންމައި ...

ރޮނާލްޑޯގެ ދެގޯލާއެކު ރެއާލްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

މިރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަލަވޭސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ...