މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ  ( ޑަބްލިއު.ޑީސީ ) ގެ މެމްބަރުން އިއްޔެ މީދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި މީދޫ ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާ، ކޯގަންނު ގްރޫޕް އަދި ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން ކޯގަންނުގައި ބޭއްވި މެންދުރުގެ ކެއުމާއި ކެއުން ނިންމާލުމަށްފަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް.

މެންދުރުގެ ކެއުމަށްފަހު ޑަބްލިއުޑީސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމެޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވޭ .

މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ޑަބްލިއުޑީސީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި އެކޮމެޓީން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތު އެކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންވަނީ  އޮޅުންފިލުވާ ދެއްވާފައި .

އިއްޔެ ކޯގަންނުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ޚާއްސަ މެމްމާނެއްގެ ގޮތުން ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު   މިބައްދަލުވުމުގައި ދައުވަތު އެރުވިގެން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

[Best_Wordpress_Gallery id=”50″ gal_title=”ޑަބްލި އު.ޑީ.ސީގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރު”]
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: އީދުގެ އުފާވެރި މަންޒަރުތައް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައި ފޮޓޯ ތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވުނު ބައެއް ހަރަކާތްތައް ...

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ތެރެއިން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ސްޕެނިޝްކަޕްގެ ފައިނަލްމެޗްގެތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ނިމިގެން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ކޮވިޑް-19 – “ކޮވިޑް ވިލެޖް”

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮވިޑް-19އާއެކު ކުރިމަތިވެދާނެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުން މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ...