ވާރޭ ވެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މީދޫ މަޖުދުއްދީން މަގުގައި ފެންބޮޑުވެ، ފެން ނުހިނދި ދިގުލައިގެންދާތީ އެކަމުގެ އުދަގޫ އެމަގުގެ ދެފަރާތުގައި އުޅެމުންދާމީހުންނާއި އެމަގުގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާ  މީގެ ކުރީން ކުރަމުންގޮސްފައިވެއެވެ.  

އަދި ވާރޭ ވެހުން ހުއްޓި 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ވެގެންދާއިރުވެސް މިމަގުގައި ހެދިފައި އޮންނަ ފެންގަޑު ނުހިންދި އޮންނަކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

 ބޮޑެތި ވަޅުގަޑުތައް ހެދިފައިވާ މިމަހުގައި އޮންނަ ފެންގަޑުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމުން މިމަގުގެ ދެފަރާތުގައި ހުންނަ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއަށް ފެންވަދެ  އާއްމު ދިރި އުޅުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް މީގެ ކުރީން ކުރިމަތިވަމުންދެއެވެ.

 ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން އައްޑޫސިޓީގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިމަގުގައި ބޮޑަށް ފެންހެދިފައި އޮންނަ ހިސާބު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތާރުއަޅައިގެން މިހާރުވަނީ ހަދާ ނިމިފައެވެ. އަދި އިއްޔެ މިމަގުގައި ތާރު އެޅިސަރަހައްދު ވަނީ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. މިމަގުން ނުނިމި އޮތްބައިވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެއްކޮށް ތާރުއަޅައިގެން ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މަޖުދުއްދީން މަގު- ކުރީން ވިއްސާރަވެހިއްޖެނަމަ އޮންނަގޮތް

މަޖުދުއްދީންމަގު- ވިއްސާރަ ވެހިއްޖެނަމަ މިމަގުގަފެންބޮޑުވެ، ފެން ނުހިނދި ދިގުލައިގެންދާތީ އެކަމުގެ އުދަގޫ އެމަގުގެ ދެފަރާތުގައި އުޅެމުންދާމީހުންނާއި އެމަގުގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާ  މީގެ ކުރީން ކުރަމުންގޮސްފައިވޭ

މަޖުދުއްދީންމަގު- ވިއްސާރަ ވެހިއްޖެނަމަ މިމަގުގަފެންބޮޑުވެ، ފެން ނުހިނދި ދިގުލައިގެންދާތީ އެކަމުގެ އުދަގޫ އެމަގުގެ ދެފަރާތުގައި އުޅެމުންދާމީހުންނާއި އެމަގުގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާ  މީގެ ކުރީން ކުރަމުންގޮސްފައިވޭ

މަޖުދުއްދީންމަގު- ވިއްސާރަ ވެހިއްޖެނަމަ މިމަގުގަފެންބޮޑުވެ، ފެން ނުހިނދި ދިގުލައިގެންދާތީ އެކަމުގެ އުދަގޫ އެމަގުގެ ދެފަރާތުގައި އުޅެމުންދާމީހުންނާއި އެމަގުގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާ  މީގެ ކުރީން ކުރަމުންގޮސްފައިވޭ

މަޖުދުއްދީން މަގު- މިމަގުގައި ބޮޑަށް ފެންހެދިފައި އޮންނަ ހިސާބު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތާރުއަޅައިގެން މިހާރުވަނީ ހަދާ ނިމިފައި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ތާރުއަޅައިގެން ނިމިފައިވާ ސަރަހައްދުން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް .

މަޖުދުއްދީން މަގު- މިމަގުގައި ބޮޑަށް ފެންހެދިފައި އޮންނަ ހިސާބު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތާރުއަޅައިގެން މިހާރުވަނީ ހަދާ ނިމިފައި

މަޖުދުއްދީން މަގު- މިމަގުގައި ބޮޑަށް ފެންހެދިފައި އޮންނަ ހިސާބު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތާރުއަޅައިގެން މިހާރުވަނީ ހަދާ ނިމިފައި

މަޖުދުއްދީން މަގު- މިމަގުގައި ބޮޑަށް ފެންހެދިފައި އޮންނަ ހިސާބު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތާރުއަޅައިގެން މިހާރުވަނީ ހަދާ ނިމިފައި

މަޖުދުއްދީން މަގު- މިމަގުގައި ބޮޑަށް ފެންހެދިފައި އޮންނަ ހިސާބު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތާރުއަޅައިގެން މިހާރުވަނީ ހަދާ ނިމިފައި

މަޖުދުއްދީން މަގު- މިމަގުގައި ބޮޑަށް ފެންހެދިފައި އޮންނަ ހިސާބު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތާރުއަޅައިގެން މިހާރުވަނީ ހަދާ ނިމިފައި

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ 2020: ޕެޓްރިކް ޝިކްގެ ދެ ލަނޑުން ޗެކްރިޕަބްލިކް މޮޅުވެއްޖެ

ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ  ޗެކް ރިޕަބްލިކް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޗެކްރިޕަބްލިކް މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ސްކޮޓްލެންޑާއި ...

ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިގެން ސިފައިން އެހީވެއްޖެ

ގދ.ކޮޑެގަލައަށް ދަތުރުގޮސް އުޅުނު ބަޔަކު، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އަނބުރާ ރަށަށް ނުދެވި ކޯސްޓްގާޑުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން، އެމްއެންޑީއެފް ...