މައިލޯސިޓީއާއި ހުޅުދޫ އެފްސީ ސެމީފައިނަލަށް

ހުވަގު ޖަމްއިއްޔާއިން ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ” ހުޅުދޫ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޗެލެންޖެ ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން މައިލޯ ސިޓީއާއި ހުޅުދޫ އެފްސީ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މައިލޯ ސިޓީން ސެމީފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ  1-0 ގެ ހަނި ތަފާތަކުން ރޭ ޖަންތާގަރާޖު ބަލިކުރުމަށްފަހު ލިބުނު އެއްޕޮއިންޓާއެކު ޖުމްލަ 10 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން  ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރޭ މައިލޯސިޓީއާއި ޖަންތާ ގަރާޖު ބައްދަލުކުރި މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މައިލޯސިޓީގެ ގޯލް ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ މުހައްމަދު އަހުމަދެވެ.

މައިލޯސިޓީއާއި ޖަންތާ ގަރާޖު ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ: މުހައްމަދު އަހުމަދު

މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ހުޅުދޫ އެފްސީ ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ ރޭ ލޮތާރިއާއިއެކު ކުޅުނު މެޗް 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ލިބުނު 1 ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމްލަ 10 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރޭ ހުޅުދޫ އެފްސީއާއި ލޮތާރި ބައްދަލުކުރިމިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވާފައިވަނީ ހުޅުދޫ އެފްސީގެ ލިރުއާމެވެ.

ހުޅުދޫ އެފްސީއާއި ލޮތާރި ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ: އަލީ ލިރުއާމް

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީ ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް – ހުޅުދޫ ޔޫތާއި ފެނަކަ ސެމީއަށް 

ހުޅުދޫ  ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި    މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އައްޑޫރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެމްޖްގެ ސެމީ ...

މުޝާއާއި މޫސަ ބައިކޮޅަށްޖެހި ގޯލްތަކުން ގައުމުއެފްސީއަށް މޮޅެއް

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނުމެޗް ގައުމު އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ  ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ...

ހުޅުދޫ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޗެލެންޖް : ފުރަތަމަމެޗް ގައުމިއަންސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހުޅުދޫގައި ރޭފެށި ” ހުޅުދޫ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޗެލެންޖް ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް މީދޫ ގައުމިއަންސް ...