– ޕޮލިސް ދަނޑު- 13 -05-2023 -ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރު- މިހަވީރުގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވި –

ޕޮލިސް ދަނޑު- 13 -05-2023 -ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރު- މިހަވީރުގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވި –

ޕޮލިސް ދަނޑު- 13 -05-2023 -ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރު- މިހަވީރުގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވި –

ޕޮލިސް ދަނޑު- 13 -05-2023 -ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރު- މިހަވީރުގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވި –

ޕޮލިސް ދަނޑު- 13 -05-2023 -ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރު- މިހަވީރުގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވި –

ޕޮލިސް ދަނޑު- 13 -05-2023 -ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރު- މިހަވީރުގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވި –

ޕޮލިސް ދަނޑު- 13 -05-2023 -ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރު- މިހަވީރުގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވި –

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީއަށް

މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީ އެންޑްރިއާ މީޒާ  ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރުގެ އެންޑްރިއާ ...

ކޯވިޑް-19 : ދުރާލައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަ ރާއްޖެއިން އެތައްބަޔަކު މަރުވެދާނެ

ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މުހިންމު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިނަމަ ބަލި ފެތުރިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެންމެ ގިނައިން ފަރުވާދޭން ޖެހޭނީ 300 ...

މިސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރި 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ހުޅުއްވާ ދެއްވައިފިއެވެ. ...