ޝަރީފީ ޕްރީ ސްކޫލް : ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއާން މުބާރާތަކާއި މަދަހަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއާން މުބާރާތަކާއި މަރަދަހަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިމުބާރާތަކީ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ  ގޮތުން ބޭއްވުނު ބެލެނިވެރީންގެ އެދުމުގެ މަތިން ބޭއްވުނު މުބާރާތެއްކަމަށް ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

 އަދި މިމުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ވަރަށްގިނަ ބެލެނިވެރީންނާއި އާއްމު ރަށްޔިތުންގެ އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައިވާކަމަށްވެސް ޝަރީފީ ޕްރީ ސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިމުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިޓާމްގައި ފާހަގަކުރާ ބެލެނިވެރީންގެ ދުވަހުއެވެ.

” އުއްމީދު ނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް މުބާރާތައް ލިބުނު . އަދި  މިމުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި އާއްމު ރަށްޔިތުންނާއި ބެލެނިވެރީންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު . އަދި މިމުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި  އެފަރާތްތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ސްކޫލްގެ ނަމުގައި އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން “

މުބާރާތާއި ބެހޭގޮތުން ޝަރީފީ ޕްރީ ސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ޝަރީފާ ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފާހާނަ ސާފުކުރާ ކެމިކަލް ފުޅިއެއް ބުއި ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ފާހާނަ ސާފުކުރާ ކެމިކަލް ފުޅިއެއް ބޮއެގެން ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ކެމިކަލެއް ބޮއެގެން އަމިއްލައަށް މަރުވެފައި ވަނީ ނ. ...

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ކަރީނާ ކަރަންޓީނަށް

ކަރީނާ ކަޕޫރު އަދީ އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްކަމަށްވާ އެކްޓްރެސް އަމްރިތާ އަރޯރާ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ކޮވިޑަށް ...

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް- އިބްރާހިމް ޒުބައިރު

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ކަރަންޓީނުކޮށް ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ...