އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގުބޮޑުކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 80 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 54 ލާރި ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލާއި އެކު ޑީސަލް ލީޓަރެއް ގަންނަން ލިބޭނީ 10 ރުފިޔާ 41 ލާރިއަށެވެ. ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ގަންނަން ލިބޭނީ 10 ރުފިޔާ 41 ލާރިއަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބަދަލު އައިސްފައިމިވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލެމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެންކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު ބޮޑުކުރިއިރު، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވަނީ މިއިން ދުވަހަކުވެސް ނުއުފުލޭވަރަށް އުފުލިފައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ވަނީ 70 ޑޮލަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ތެލުގެ އަގު އުފުލެމުންދާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އޯޕެކްގެ ޤައުމުތަކުން ތެޔޮ ނަގާ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، ތެލަށް އޮތް ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ތެލުގެ ސްޓޮކްތައް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި މަދުވަމުންދިއުމަކީވެސް ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ތެޔޮ ނަގާ މިންވަރަށްވެސް އަސަރުކުރާކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދުނިޔޭގެ ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަނަކަށް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއިން ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު ކަމުގައިވާ “ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން” އެވޯޑް ދެވަނަ ފަހަރަށް ...

ސިޓީ ހޮޓާތަކަށާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ހުއްޓާލަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ...

ގިނަ ޑިސްކައުންޓުތަކަކާއެކު އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ސޭލް، ހަމަ އެންމެ ދުވަހެއް

ގިނަ ޑިސްކައުންޓުތަކަކާއެކު ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ސޭލް މިއަދު ފަށާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ...