ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސީދާ އިދާރާތަކަށް

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކުރުން އެ އިދާރާތަކުން ކުރާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.  އެއުސޫލު ބަދަލުކޮށް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިން މިގޮތަށް ނެގޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ކޮމިޝަނުން އެޕްރޫވަލް ދޭގޮތަށް އޮތްއޮތުން، ސިވިލް ސާވިސްގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އިދާރަތަކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޑިސެމްބަރ 1 އިން ފެށިގެން ސިވިލް ސާވިސްގެ އިދާރާތަކުން މިގޮތަށް ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓަކީ ސިވިލްސާވިސްގެ ގާނޫނާއި، ގަވާއިދާއި، އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުން އިދާރާތަކުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

މި ނިންމުމާއެކު މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓު އައު ކުރުން، ނުވަތަ އަލަށް ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓު ހެދުމާއި އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އިދާރާއަކުންނެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މީދޫއާއި ހުޅުދުއަށް

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި އައްޑޫސިޓީ މީދޫއާއި ހުޅުދުއަށް ބުރާސްފަތި ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ...

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޒީނާޒުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހީން ބިނާކުރުމަށާއި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށާ އަދި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން އަހުލުވެރި ...

ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރު ދިނީ މޮހަނަށް އޮޑި ދޭ އުސޫލުން – ފުވައްމުލަކު މޭޔަރ

ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރު ސަރުކާރުން ދިނީ މޮހަނަށް އޮޑި ދޭ އުސޫލުން ކަމަށް ފުވައްމުލަކު މޭޔަރ ފަލާހު ޝަރީފް ...