ބޮމެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދިން މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ބޮމެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދިނީ ފުރަންދިޔަ މީހެކެވެ.

އެގޮތުން އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސް އެ މީހުން ގެނައި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އެފަދަ އެއްޗެއް ފެނިފައެއްނުވެއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ ޢުމުރުން 58 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 61 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އެ ދެ މީހުންނަކީ ވެސް ދިވެހިންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފެނަކައިގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މާބަނޑު އަންހެނުން ގޭގައި ތިބެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ...

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ޑރ.ޝަހީމް ހަމަޖަައްސަވައިފި

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ...

އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދަމަހައްޓާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދަމަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްވައިފިއެވެ. އެ މަނިކުފާނު ...