އައްޑޫ ބަހުން ހުތުބާ ކިޔުމުން މުދިމު މުހައްމަދު ރަޝީދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މީދޫ ސޯސަންވާދީ މުހައްމަދު ރަޝީދުއަށް  ހުކުރު ނަމާދު އިމާމުވެ ނުކުރެވޭގޮތައް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.  

މުހައްމަދު ރަޝީދު ސަސްޕެންޑް ކުރިކަމަށް  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޚުޠުބާ ކޮމިޓީން  އަންގާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ 2 ވީ ހުކުރުދުވަހު މީދޫ މަސްޖިލުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން މިސްކިތުގައި ހުޠުބާ ކިއުމުގައި ހުޠުބާ ލިޔެފައިވާ ބަހުންނޫން އެހެންބަހަކުން މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުޠުބާ ކިޔާފައިވާތީއެވެ.  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި  ” ސުލްހަވެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން ” މިމިއުޟޫއަށް އެދުވަހު ކިޔާފައިވާ މިޚުތުބާ މުހައްމަދު ރަޝީދު ކިޔާފައިވަނީ އައްޑޫ ބަހުންނެވެ.

ޚުޠުބާ ލިޔެފައިވާ ބަސްނޫން އެހެންބަހަކުން ޚުޠުބާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެމައްސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން އިމާމުވެ ހުކުރު ނުކުރެވޭގޮތައް ސަސަޕެންޑްކޮށްފައިވާކަން އެންގުމަށް މިއަދު މީދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ލިއުމެއްގައި ސޮއިކުރަން އެންގި. އަޅުގަޑު ދެންނެވިން އަޅުގަޑު ތިލިއުމުގައި ސޮއކުރާނީ ޚުޠުބާ ލިޔެފައިވާ ބަސް  ނޫން އެހެން ބަހަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ޚުޠުބާ ހުށަހެޅިކަމަށް ބުނެފައިވާ ތަންކޮޅު ބަދަލުކޮށްދިނުމުންކަމަށް   . އެހެން އަޅުގަޑު ބުނީ އަޅުގަޑު ޚުޠުބާ ހުށަހެޅީ ދިވެހިބަހުން ކަމަށްވާތީ. އަދި ޚުޠުބާ ލިޔެފައިވަނީވެސް ދިވެހިބަހުންކަމަށްވާތީ

މުހައްމަދު ރަޝީދު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.  

ޚުޠުބާ ކިއުމުގައި ޚުޠުބާގެ މައިގަޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާނެ، ޚުޠުބާގައި ހިމެނޭ  ޤުރުއާނާއި ޙަދީސް ތަކާއި އޭގެ މާނަ ކިޔާފައިވާނީ ޚުޠުބާގައި އޮތްގޮތަށް

މުހައްމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބައެއް މުވައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން އޭއޭއޭ އާއި އެވިޑްގެ އެއްބަަސްވުން އުވާލައިފި

ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެއޮރޮނޮޓިކްސް (އޭއޭއޭ) އިން އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އައި ...

މަރަދޫ ބޮޑުމަގުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ސައިކަލަކާ ކާރެއްޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިފިއެވެ. ރޭ 10:00 ހާއިރު މަރަދޫ ގްލެޑްކެފޭ ...

ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއް ކަރަންޓީންކޮށްފި!

ށ. ނަރުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ފެނުމާއި ގުޅިގެން  މިވަގުތު ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހިދުމަތްދުމުންދާ ހަމަ ...