ނަމާދު ކުރާ އަޑު ބޭރަށް ނީވޭގޮތް ހަދަން އެންގީ ޢާއްމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެގެން : މިނިސްޓްރީ

މިސްކިތްތަކުގައި ބަންގި ގޮވާ ސްޕީކަރުން، ނަމާދުކުރާ އަޑު ބޭރަށް ނީވޭގޮތް ހަދަން މާލޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެ ގޮތަށް އެންގީ އެ ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް ޝަކުވާ ލިބެމުން ދާތީ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ނަމާދު ކުރާއިރު ބޭރަށް އަޑުއިވޭ ގޮތަށް ހުރުން އެއީ އަމަލުކުރަމުން އައި އާންމު އުސޫލު ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އާންމުންނަށް އުދަނގޫވާ ވަރަށް އަޑު ބާރުކޮށްފައި ހުރުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ.

ބައެއް މިސްކިތްތަކުގެ ލައުޑް ސްޕީކަރު މި ހުންނަނީ ސީދާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތާ ދިމާލާ. އުސްކޮށް ހުންނަ އިމާރާތްތަކަށް އެހާލަތުގައި ވަރަށް އުދަނގޫވެދާނެ. އެހެންވެ ބަންގީގެ އަޑަށްފަހު ނަމާދުގެ އަޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަޑުކޮށްލަން ނޫނީ ނަމާދު ގަޑީގައި ކަނޑާލަން މިއެންގީ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ

އެހެން ނަމަވެސް، މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ އެއްވެސް ސްޕީކަރެއް ނިއްވާލަން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އާންމު އުސޫލުގެ ތެރެއިން ނަމާދުކުރާ އަޑު މިސްކިތުގެ ބޭރަށް އިވުން ލާޒިމް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އެގޮތަށް އެންގީ ޝަކުވާ ލިބޭ ހިސާބުތަކުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން މިސްކިތްތަކެއް ކަމެއް އަދި ކިހާ މިސްކިތް ކަމެއް ނުބުނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކައުންސިލްތަކަށް ލޯނު ނަގައި ލޯނު ދޫކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ޒިންމާވާ ގޮތަށް ލޯން ނެގޭނެ ގޮތް ފަހިކުރުމަށްޓަކައި މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނަށް ރާއްޖެ މަޖިލީހުން އިސްލާހު ގެނައި ...

ފޮޓޯ: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 1 އޮކްޓޯބަރ 2019 ...

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޮއުރިއަސް ކުޅިވަރު ޝަޙްސިއްޔަތުގެ މަޤާމް ފެޑެރާއަށް

2017  ވަނަ އަހަރުގެ ލޮއުރިއަސް ކުޅިވަރު ޝަޙްސިއްޔަތުގެ މަޤާމް ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ ރޮޖަރ ފެޑެރަރ ހޯދައިފިއެވެ. ...