ވޭމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގާފައިވާ ބޯޓު ނަގަން މުހުލަތެއް ދީފި

ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގާފައިވާ ފައިބަރު ބޯޓެއްގެ ވެރި ފަރާތުން އެ ބޯޓު ނަގަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން މުހުލަތެއް ދީފިއެވެ.

ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ރަށުގެ އިޙްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުޅަނގުފަރާތު ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ ފައިބަރު ބޯޓެއް ވާ ކަނޑައިގެން ގޮސް އެ ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގާފައިވާތީ، އެ ބޯޓު އެ ތަނުގައި އެ ގޮތަށް އޮވެއްޖެނަމަ އެ ސަރަހައްދުގެ ތިމާވެއްޓަށާއި، ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ސަރަހައްދަކީ ރަށުގެ އޮޑި ދޯނިފަހަރު އެހެލުމާއި، އޮޑިއެއް ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫތަކެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތެއްވާނަމަ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމަކުން އެ އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދޭ ކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތެއް ވާކަން އެ އިދާރާއަށް ނާންގައިފިނަމަ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޯޓާމެދު އަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މަސްދަރު: ދިޑެއިލީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރޯދަމަސް ފެށެން ވާއިރަށް މުވައްޒިފުންނަށް ރޯދަ އިލަވަންސް ދޭން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އަންގައިފި

ރޯދަމަސް ފެށެން ފާއިރަށް ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނިމަށް ...

އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭގޮތައް ލ. އަތޮޅުންފެށިގެން ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓްއެލާޓް ނެރެފި

އައްޑު އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތައް ލ އަތޮޅުން ފެށިގެން ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ...

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 144 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 144 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ އައްޑޫން އިތުރު 144 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، މި ...