ޕާޓީ މެންބަރުންގެ އިހްސާސާއި، އުންމީދު ނަގާލައި، ކުރިއަށް ގޮސްގެން ހޯދޭނެ ކާމިޔާބީއެއް ނެތް: ނަޝީދު

ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ބައެއްގެ އިހްސާސާއި, އުންމީދު ނަގާލައި, ގޮންޖަހައި ކުރިއަށް ގޮސްގެން ހޯދޭނެ ކާމިޔާބީއެއް ނޯންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެންވިދާޅުވީ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފެށުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޕާޓީ މިއަދު އޮތީ ވަރަށް ހައްސާސް ފައްތަރެއްގައި ކަމަށާއި, ޕާޓީގެ އެއްބަޔަކު ދެކެނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ނެތްކަމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަނެއް ބަޔަކު ދެކެނީ މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ގޮތާއި ވައްޓަފާޅިއާއި ބަދަލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެދެނީ ބަދަލަށް. ޝައްކެއް ނެތް. އެ ބަދަލުގެ ތެރެއިން އެ މީހުންގެ ޢާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަބަދުމެ ގޮވާ. ބަދަލުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަކްލީފްތަކަށް އުނދަގޫތަކަށް ޝިފާއެއް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އަބަދު ވެސް އަބަދު ވެސް އެދޭ. މި ޕާޓީއަކީ އަބަދު ވެސް ބަދަލުގެތެރެއިން ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ޕާޓީއެއް.

ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިޖަލްސާގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަޝީދުވީދާޅުވީ ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ބައެއްގެ އިހްސާސް, އުންމީދު ހުރަސްކޮށް ނަގާލައި, ގޮންޖަހައި ކުރިއަށް ގޮސްގެން ހޯދޭނެ ކާމިޔާބެއް ނޯންނާނެކަމަށެވެ.

މި ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެކުގާ ތިބެވޭނެ ގޮތް ނޫން ގޮތެއްގައި ކާމިޔާބު ހޯދެން ނެތްކަން ޔަޤީން

ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްދަރު: ދިޑެއިލީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަޑުބަރޭ ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީ 15 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ...

އައްޑޫގައި ޑެންގޫ ހުމާއި، ލޮލުރޯގާއާއި، ވައިރަލް ހުން ފެތުރެނީ

މި ދުވަސްވަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑެންގޫ ހުމާއި، ލޮލުރޯގާއާއި، ވައިރަލް ހުން ފެތުރެމުންދާތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އައްޑޫ ...

އަދަށްވުރެން ފެހި މާދަމާއެއް ނުދެއްކެވޭނެ ބަޔަކަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ- ނާޒިމް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަދަށްވުރެން ފެހި މާދަމާއެއް ނުދެއްކެވޭނެ ބަޔަކު، ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވޯޓު ހޯދަން ދިއުމުގެ ޚިޔާލު ނުގެންގުޅުމަށް ...