އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާން ނޮމިނޭޓުކޮށްފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ނައިބު ރައީސުންގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މާދަމާ ފަށަން ހަަމަޖެހިފައިވާ އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ނުފަށާ ލަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ގޮފިތަކުގެ މަންދޫބުންގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި މެދު އެޕާޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

“ކޮންގްރެސްއަށް ނޮމިނޭޓުކޮށްފައިވާ ގޮފިތަކުގެ މަންދޫބުންގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއިމެދު، މި ޕާޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާތީ، ގޮފިތަކުން ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާ ރައީސުންނާއި ނައިބުރައީސުންގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ކަށަވަރުކޮށްފައި ނޫނީ ކޮންގްރެސް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.”

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލަށް، އާޒިމް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވެއެވެ.

އެ ސީޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަންޖެހެނީ ގޮފި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިހާބެއް ބާއްވައިގެން ކަމަށްވާއިރު، ކޮންގްރެސްއަށް ނޮމިނޭޓުކޮށްފައިވާ ގިނަ މަންދޫބުންނަކީ އެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އައްޔަނުވެފައިވާ މަންދޫބުން ނޫންކަމަށް ސިޓީގައި ވެއެވެ.

އަދި ގޮފިތަކުން ކޮންގްރެސްގައި ތަމްސީލުކުރަން މަންދޫބުންގެ މައުލޫމާތުތައް ވެސް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާތީ އެފަރާތްތަކުން ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ކޮންގްރެސްގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއިމެދު ސުވާލު އުފެދުމުގެ ޖާގަދެވިގެންދާނެ ކަަމަށް ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ކޮންގްރެސްއަށް ގޮފިތަކުން މަންދޫބުން އިންތިހާބުކުރި ގޮތާއި އެ މަންދޫބުންގެ މައުލޫމާތުތައްވެސް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އާޒިމްގެ ސިޓީގައި އެދިފައިވެއެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވާގޮތަށް މީގެ ކުރިން އޮތީ މިމަހުގެ 19 އިން 21 އަށެވެ

މަސްދަރު: ސީއެންއެމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

މިއަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެމުންދާ އިނާޔާތް ބޮޑު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ...

ބިމާގުޅޭ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށްއެދި ހަނިމާދޫގެ ތިން ޖަމިއްޔާގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް

ހދ. ހަނިމާދޫ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުން 853،937 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ...

ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ...