ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށް: ޖިއޯބޭގް ޖެހުން

މީދޫ ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮއް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އެސަރަހައްދުގެ ގޮޑު ދޮށުގައި ޖިއޯ ބޭގް ޖަހައިފިއެވެ.  

 ޖިއޯ ބޭގް ޖަހައިގެން ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ބައެއް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ.

ރަށު ކައުންސިލަރު ވިދާޅުވީ ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮއް ގިރަމުންދާ މައްސަލައަށް މިހާތަނަށްވެސް ދާއިމީ ހައްލެއްލިބިފައި ނުވާތީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ރާފަޅާ ސަރަހައްދުން ބޮޑަށް ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް  އެމްޓީސީސީގައި ދެންނެވުމުން އެމްޓީސީސީއަށް މިވަގުތައް އެކަންކޮށްދެވެން އޮތްވަރަށް  ކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

” މިވަގުތައް އެކަން ކޮށްދެވެން އޮތްވަރަށް ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ވަނީ ޖިއޯބޭޖް ޖަހާފައި. އެކަމަކު އަދިވެސް އެމަސައްކަތް އިތުރަށް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ އަންގާފައި.   އެމްޓީސީސީގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އިތުރަށް އެމްޓީސީސީގެ ބޭފުޅުން ގޮވައިގެންގޮސް އެސަރަހައްދަށްގޮސް އެކަން ކޮށްދެވެން އޮތްގޮތަކަށް އެކަންކޮށްދިނުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން އެދިފައިވާނެ.

މީދޫ ކައުންސިލަރު ސޯލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯލިހާ ވިދާޅުވީ މީދޫ ކަޅިބިތް ފަރާތުގައި ޖިއޯބޭގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި މީދޫ ސްވިމިންގ ޓެރެކް ސަރަހައްދުގައި ޖިއޯބޭގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން އަދި ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގައި އިތުރަށް ޖިއޯބޭގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

މިކަމަކީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އެމްޓީސީސީގައި ދެންނެވުމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ކޮށްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ސޯލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ދިވެހީން އުޅޭ ސަރަހައްދެއްގައި ކޯރެއް ބަންޑުންވެ ދިވެހި ތިން އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ކޯރެއް ބަންޑުންވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ތިން އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ މައުލޫމާތު ...

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ވަގުތުތައް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ފިހާރަތައް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މީގެ ކުރީން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ...

އައްޑޫ ސިޓީ: ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީން ނިޔާވެފައިވަނީ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ދަންޖެހިގެންކަމަށާއި، ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ...