ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށް: ޖިއޯބޭގް ޖެހުން

މީދޫ ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮއް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އެސަރަހައްދުގެ ގޮޑު ދޮށުގައި ޖިއޯ ބޭގް ޖަހައިފިއެވެ.  

 ޖިއޯ ބޭގް ޖަހައިގެން ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ބައެއް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ.

ރަށު ކައުންސިލަރު ވިދާޅުވީ ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮއް ގިރަމުންދާ މައްސަލައަށް މިހާތަނަށްވެސް ދާއިމީ ހައްލެއްލިބިފައި ނުވާތީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ރާފަޅާ ސަރަހައްދުން ބޮޑަށް ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް  އެމްޓީސީސީގައި ދެންނެވުމުން އެމްޓީސީސީއަށް މިވަގުތައް އެކަންކޮށްދެވެން އޮތްވަރަށް  ކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

” މިވަގުތައް އެކަން ކޮށްދެވެން އޮތްވަރަށް ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ވަނީ ޖިއޯބޭޖް ޖަހާފައި. އެކަމަކު އަދިވެސް އެމަސައްކަތް އިތުރަށް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ އަންގާފައި.   އެމްޓީސީސީގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އިތުރަށް އެމްޓީސީސީގެ ބޭފުޅުން ގޮވައިގެންގޮސް އެސަރަހައްދަށްގޮސް އެކަން ކޮށްދެވެން އޮތްގޮތަކަށް އެކަންކޮށްދިނުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން އެދިފައިވާނެ.

މީދޫ ކައުންސިލަރު ސޯލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯލިހާ ވިދާޅުވީ މީދޫ ކަޅިބިތް ފަރާތުގައި ޖިއޯބޭގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި މީދޫ ސްވިމިންގ ޓެރެކް ސަރަހައްދުގައި ޖިއޯބޭގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން އަދި ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގައި އިތުރަށް ޖިއޯބޭގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

މިކަމަކީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އެމްޓީސީސީގައި ދެންނެވުމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ކޮށްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ސޯލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރުމީހަކު ރަނގަޅުވެ ބަލިމީހުންގެ ޢަދަދު 4 ށް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ފަރުވާ ދެމުން އައި އިތުރު މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ ކޮވިޑް-19 ބަލިމީހުންގެ ޢަދަދު ...

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަށްވުރެ އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓްދިނުން- ފަޔާޒް

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަށްވުރެ އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓްދިނުންކަމަށް  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ...

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫ މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް  ފުލުހުން ހާމަކޮށްފއެވެ. ފުލުހުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ ...