އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އާ ލޯގޯ ދައްކާލައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ އާ ލޯގޯ ތައާރަފު ކޮށްދެއްވީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޚާލިދު ހަސަން އަލް ހަމާދީއެވެ.

މި ލޯގޯ އުރީދޫއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކާލާފައިވަނީ ކަނޑު އަޑިންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ލޯގޯ ދައްކާލަން އެއަށްވުރެ ރީތި ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އިރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫއިން އާއްމު ކުރި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ޚާލިދު އާއި އިތުރު ބޭފުޅަކު ފީނުމަށް ދާ މަންޒަރެވެ. އޭނާ ފީނުމަށްފަހު އުރީދޫޔެ އާ ލޯގޯ ދައްކާލައެވެ. އަދި އެ ލޯގޯ ހިފައިގެ

އުރީދޫގެ ކުރީގެ ލޯގޯގައި ފެންނަނީ ހުދު ކުލައިގެ އަކުރުތަކުގައި ރަތް ކުލަ ވަށައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އާ ލޯގޯގައި ނަން ލިޔެފައި ވަނީ ރަތް ކުލައިންނެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އެ ކުންފުނީގެ ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް

މީދުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން މީދޫގެ ރަށްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ވެގެންދާނީ އެންމެ ރީތި ހިތްގައިމު ހޮސްޕިޓަލަށް- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ވެގެންދާނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ހިތްގައިމު ...

ރައީސް ޔާމީން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މާލީ މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިންގިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މާލީ މުޢާމަލާތަކެއް ހިންގަވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއް ...