ހުޅުދޫ ނިއުލައިން ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި

މާލެއިން ފުރައިގެން އައްޑޫސިޓީއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ “ނިއުލައިން” ނަމަކަށް ކިޔާ މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއް ފަރަށް އަރާފައިވަނީ  މިއަދުގެ ފަތިހު 03:30 ހާއިރު ކަމަށް ބޯޓުން ވާހަކަ ދެއްކިމީހަކު މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

6 މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މި ބޯޓު ފަރަށް އަރާފައިވަނީ ލ.މާމެންދޫ  ކައިރި ސަރަހައްދުގެ ފަރަކަށެވެ.

 ބޯޓު ފަރަށް އަރައި އެއް ފަޅިއަށް އަރި އަޅާލާފައިވާއިރު ބޯޓުން 3 ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުތަކެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ބޯޓަށް ލޮނުއަރާ ބޯޓުގައި ހުރި ގިނައަދަދެއްގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މިހާރު ބޯޓުގެ ފަރާތުންވަނީ އެދިފައެވެ.

ބޯޓުފަރަށް އަރާ ބޯޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް  ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ އޮތްއިރުވެސް ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނު ނުކުރާތީ އެމްޑީޕީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ވެރިރަށް މާލޭގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާނެކަމަށް ބުނެ ނޫރު މިސްކިތުގެ ތަނބެއްގައި އިންޒާރެއް ލިޔެފައި އޮތް މައްސަލައިން ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯޑެއްދޫގައި ތައްޔާރުކުރި ނޭޗާރ ޕާރކް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯޑެއްދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ނޭޗަރ ޕާރްކްގެ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައްކެއް

މީދޫގެ ވޮލީގެ ތާރީޚުގައި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމެއްގެ އަތުން މީދޫ ވޮލީޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ

މީދޫގެ ވޮލީގެ ތާރީޚުގައި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމެއްގެ އަތުން މީދޫ ވޮލީޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެވެ. މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީޓީމްގެ ދައުވަތަކަށް ...