ހުރިހާ ކުދިންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނުދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި

ހުރިހާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ނުދީ ހަމަ އެކަނި އެކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ވަނީ ނާސްތާ ޕްރޮގުރާމުން ހިނގާ އިސްރާފު ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެ ޕްރޮގުރާމަކީ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ޚާއްޞާ ޕްރޮގުރާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

“މީގަ ވޭސްޓް އާއި ޚަރަދާއި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ބަދަލެއް އެބަ ގެންނަން. އެއީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ވެގެންދާނީ ނީޑް ބޭސްޑް ޕްރޮގްރާމް އަކަށް”

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ސުކޫލުން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. އެކަން މެދުކެނޑިގެން ދިޔައީ ކޮވިޑް ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތައް ހިމެނޭގޮތައް އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ގާއިމް ކުރުމަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

އައްޑޫސިޓީ ގެ އަވަށްތައް ( ރަށްތައް ) ހިމެނޭހެން އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި ...

ސ. ހުޅުދޫ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ބޭފުޅަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ...

އެކްސިޑެންޓްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މުހުއްމާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި

އެކްސިޑެންޓަކާއި ގުޅިގެން މުހައްމަދުދީދީ ހޯދަން ފުލުހުން އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި  ހާމަކޮށްފައިވަނީ  ޓްރެފިކް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް ...