ބަލި މީހުން އުފުލޭގޮތް ހެދުމަށް މަންތާއާއި، ފްލައިމީއަށް އަންގައިފި

މަންތާ އާއި ފްލައިމީ އިން ސްޓެޗަރުގައި ބަލިމީހުން އުފުލޭނެ އިންތިޒާމު ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަން އަންގަވަން ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި ހިތް ހުއްޓުނު މީހަކު މާލެ ގެންގޮސް ނުދީގެން، އަމިއްލަ އެއަރލައިނެއް ކަމަށްވާ މަންޓާ އެއަރއާއިން އެއިން ތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ނުދިނުމުން އެރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ނިކުމެ އެކަމާއި އިހުތިޖާޖު ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މަންޓާ އެއާ އާއި ފްލައިމީ އިން ކުރިޔަށް އޮތް ތިންމަހުގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހުން އުފުލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން އެ ދެ އެއާލައިން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަށް މެމޯއަކުން މިނިސްޓްރީއިން މިހާރުވަނީ އަންގާފައިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެއާލައިންތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވައިލަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އެވެ. އެ އޮތޯރިޓީ އިދާރީ ގޮތުން ހިންގެވުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވަނީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޖަލީލް އެވެ. ޑީޖީ ރިޕޯޓުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ މިނިސްޓަރަށެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވަޑައިގަންނަވާނީ މިނިސްޓަރެވެ.

މަންޓާ އިން ބަލި މީހަކު ގެންގޮސް ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިބި އިރު، މަންޓާއިން ބުނެފައި ވަނީ އެކުންފުނިން ބޭނުންކުރާ އޭޓީއާރް މަރުކާގެ ބޯޓުތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަނީ ސްޓްރެޗާ އެރުވޭ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭގައި ބަލި މީހުން ނޫފުލޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މަންޓާ އެއަރއިން ބުނެފައިވަނީ، މުޒާހިރާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދަނީ ހަގީގަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަތަކެއް ކަމުގައެވެ. އެ އެއަރލައިންގެ ފަރާތުން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫށްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސީއީއޯ ޚަލީލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކުޑަހުވަދޫން ބަލިވިމީހާގެ ބަލީގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި އޭނާ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވަނީ ކުރިޔަށްދާ އިހުތިޖާޖްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ސިޔާސީ މަގުސަދުތަކެއް ކަމުގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދޫގެ އިސްރަށްވެހީން ކެނެރީފް ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫގެ އިސްރަށްވެހީން ކެނެރީފް ރިސޯޓަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯ ...

ވެމްކޯގެ ބިލްތަކަށް ހައިއެނާޖީ އަދި ފިނި މޯބައިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކެނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމައްޓަކައި ...

އީޔޫ ޕާލިމެންޓްގެ ޤަރާރަށް އަމަލު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ- ޝިފާޤް މުފީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމަށާއި، މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރުމަށް ގޮވާލާ އީޔޫގެ ޕާލިމެންޓުން ނެރުނު ޤަރާރަށް ރާއްޖެއިން ...